Sisukord

Saateks

SISSEJUHATUS

SJ 1 Eesti keele päritolust
SJ 2 Kirjakeel ja murded
SJ 3 ... kohamurded
SJ 4 ... kirjakeel
Eesti keele kirjeldamise ja arendamise ajaloost
SJ 5 1. Esimesed kirjalikud allikad ja ...
SJ 6 2. XIX sajandi estofiilide tegevus
SJ 7 3. ... rahvusliku liikumise ajal
SJ 8 4. ... XX saj esimesel poolel
SJ 9 5. ... pärast II maailmasõda
SJ 10 Keele tasandid
SJ 11 Keeleteaduse harud
SJ 12 Keele avaldumisvormid

ORTOGRAAFIA

O 1 Kiri ja tähestik
O 2 Kirjaviis
O 3 Ortograafia mõiste
O 4 Ortograafia põhimõtted

HÄÄLIKUD JA FONEEMID

O 5 Häälikud
O 6 Foneemid
O 7 Silbitamine ja poolitamine
O 8 Rõhk
O 9 Häälikute ja foneemide pikkus. Sõnavälde
O 10 Kuidas määrata sõnaväldet

TÄHEORTOGRAAFIA

O 11 b, d, g, p, t, k
O 12 h
O 13 i ja j
O 14 Häälikute pikkuse märkimine
O 15 Häälikuühendid
O 16 Võõrsõnade kirjutamine
h
f, š
O 17 Näpunäiteid mõne võõrsõnarühma kirjutamisel
O 18 Võõrnimede kirjutamine
O 19 Tsitaatsõnade kirjutamine
O 20 Nimedest saadud üldsõnade kirjutamine
O 21 Võõrnimetuletiste kirjutamine
O 22 Vene-ladina transliteratsioon
O 23 Vene-eesti transkriptsioon

ALGUSTÄHEORTOGRAAFIA

O 25 1. Kohad, ehitised
O 26 2. Asutused, ettevõtted, organisatsioonid, ühendused
O 27 3. Riigid, osariigid
O 28 4. Isikud, olendid
O 29 5. Perioodikaväljaanded
O 30 6. Teosed, dokumendid, sarjad, rubriigid
O 31 7. Ajaloosündmused
O 32 8. Autasud
O 33 9. Üritused
O 34 10. Taimesordid
O 35 11. Kaubad
O 36 12. Sõidukid
O 37 Nimed ei ole ..
Kokkuvõte

KOKKU- JA LAHKUKIRJUTAMINE

O 38 Põhimõtted
O 39 Nimisõna + nimisõna
O 40 Omadus-, arv-, ase- või määrsõna + nimisõna
O 41 Kohanimede kokku- ja lahkukirjutamine
O 42 Käänd- või määrsõna + omadussõna
O 43 Arvsõnade kokku- ja lahkukirjutamine
O 44 Tegusõnade kokku- ja lahkukirjutamine
O 45 Muutumatute sõnade kokku- ja lahkukirjutamine

LÜHENDAMINE

O 47 Lühendusviisid
O 48 Punkt ja sidekriips lühendeis
O 49 Sõnaühendilühendite kokku- ja lahkukirjutamine
Lühendite lugemine
Lühendite käänamine
Lühenditest tuletamine
Eesti lühendamine
Ladinakeelsed lühendid
Tähtsümbolid
Isikunimede lühendamine
O 50 Üldkasutatavaid lühendeid

NUMBRITE KIRJUTAMINE

O 51 Kas numbrite või sõnadega?
Sõnavahe jätmine
Numbrite rühmitamine arvus
Arvude paigutamine tekstis
O 52 Põhi- ja järgarvude kirjutamine
O 53 Käände näitamine üksinda seisva arvsõna puhul
Käände näitamine sõnaühendis oleva arvsõna puhul
Numbrid koos ne- ja line-omadussõnaga
O 54 Kuupäevade, aastaarvude ja kellaaegade kirjutamine
O 55 Jaotiste nummerdamine

KIRJAVAHEMÄRKIDE KOKKUVÕTE

O 56 Punkt
O 57 Koma
O 58 Koolon
O 59 Semikoolon
O 60 Sidekriips
O 61 Mõttekriips
O 62 Küsimärk
O 63 Hüüumärk
O 64 Jutumärgid
O 65 Ülakoma
O 66 Ümarsulud
O 67 Nurksulud
O 68 Kaldkriips
O 69 Mõttepunktid
Katkestuspunktid
Katkestusjooned

Kirjandust ortograafia kohta

MORFOLOOGIA

SÕNALIIGID

M 2 ... loend
M 2a ... vaeg-
M 3 Tegusõnad
M 3a
M 4 Nimisõnad
M 4a
M 5 Omadussõnad
M 5a
M 6 Arvsõnad
M 7 Määrsõnad
M 7a
M 8 Asesõnad
M 9 Asemäärsõnad
M 10 Abimäärsõnad
M 10a
M 11 Kaassõnad
M 11a
M 12 Rõhumäärsõnad
M 12a
M 13 Sidesõnad
M 14 Hüüdsõnad
M 14a

VORMIÕPETUSE PÕHIMÕISTED

M 15 Mida uurib vormiõpetus: morfeem ja formatiiv
M 16 Kuidas moodustatakse sõnavorme
M 17
M 18 Algvorm
M 19 Muuttüübid ja erandid
M 20 Põhivormid ja analoogiavormid

TÜVEVAHELDUSED

M 21a
M 22 Astmevaheldus
M 23 Astmevahelduse alla ei kuulu
M 24 Missugused sõnad on astmevahelduslikud
M 25 ...pöördsõnad
M 26 Astmemuutus
M 27 ...vältemuutus
M 28 ...pikkusmuutus
M 29 ...laadimuutus
M 30 Astmevaheldusmallid
M 31 Käändsõna astmevaheldusmallid
M 32 ...normaalne ehk nõrgenev astmevaheldus
M 33 ...pööratud ehk tugevnev astmevaheldus
M 34 Pöördsõna astmevaheldusmallid
M 35 Lõpuvaheldus
M 36 Lõpuvahelduse alla ei kuulu
M 37 Missugused sõnad on lõpuvahelduslikud
M 38 ...pöördsõnad
M 39 Lõpumuutus
M 40 ...käändsõnad
M 41 ...pöördsõnad
M 42 Lõpuvaheldusmallid
M 43 ...käändsõnad
M 44 ...pöördsõnad

MORFOLOOGILISED KATEGOORIAD

M 46
M 47 Käändsõna
M 48 Kääne
M 49 abstraktsed (grammatilised) käänded
M 50 konkreetsed (semantilised) käänded
M 51 Nimetav kääne
M 52 Omastav kääne
M 53 Osastav kääne
M 54 Sisseütlev kääne
M 55
M 56 Seesütlev kääne
M 57 Seestütlev kääne
M 58 Alaleütlev kääne
M 59 Alalütlev kääne
M 60 Alaltütlev kääne
M 61 Saav kääne
M 62 Rajav kääne
M 63 Olev kääne
M 64 Ilmaütlev kääne
M 65 Kaasaütlev kääne
M 66 Arv
M 67 Ainsus
M 68 Mitmus
M 69 de-mitmus
M 70 Vokaalmitmus
M 71 ...mitmusetüve moodustamine
M 72 Pöördsõna
M 73 Infiniitsed vormid
M 74 da-tegevusnimi
M 75 vat-tegevusnimi
M 76 ma-tegevusnimi
M 77 Kesksõnad
M 78 Oleviku kesksõna
M 79 Mineviku kesksõna
M 80 des-vorm
M 81 Pööre
M 82 Tegumood
M 83 Isikuline tegumood
M 84 Umbisikuline tegumood
M 85 Aeg
M 86 Olevik
M 87 Lihtminevik
M 88 Täisminevik
M 89 Enneminevik
M 90 Üldminevik
M 91 Kõneviis
M 92 Kindel kõneviis
M 93 Tingiv kõneviis
M 94 Käskiv kõneviis
M 95 Kaudne kõneviis
M 96 Möönev kõneviis
M 97 Kõneliik
M 98 Jaatav kõneliik
M 99 Eitav kõneliik
M 100 Võrdlussõna
M 101 Algvõrre
M 102 Keskvõrre
M 103 Ülivõrre

MORFOLOOGILINE PARADIGMA

M 105 Käändsõna paradigma
M 106 Pöördsõna paradigma
M 107 Võrdlussõna paradigma
M 108 Formatiivivariandid
M 109 Käändsõna formatiivivariandid
M 110 Pöördsõna formatiivivariandid
Vormidevahelised analoogiaseosed
M 111 Analoogiaseosed käändsõna paradigmas
M 112 Analoogiaseosed pöördsõna paradigmas

MUUTTÜÜBID

M 114
M 115
M 116 Käändkonnad
M 117 I käändkond
M 118 II käändkond
M 119 ema--pesa-tüüp
M 120 seminar-tüüp
M 121 nimi-tüüp
M 122 tuli-tüüp
M 123 erandid
M 124 III käändkond
M 125 IV käändkond
M 126 aasta-tüüp
M 127 redel--kringel-tüüp
M 128 kole-tüüp
M 129 habe-tüüp
M 130 õel-tüüp
M 131 magas-tüüp
M 132 erandid
M 133 V käändkond
M 134 soolane-tüüp
M 135 oluline-tüüp
M 136 jõuline-tüüp
M 137 juus-tüüp
M 138 erandid
M 139 VI käändkond
M 140 siil-tüüp
M 141 õnnelik-tüüp
M 141a
M 142 sai-tüüp
M 143 nali--sõber-tüüp
M 144 pada--sõda-tüüp
M 145 lagi-tüüp
M 146 koer-tüüp
M 147 suur-tüüp
M 148 uus--küüs-tüüp
M 149 käsi-tüüp
M 150 erandid
M 151 VII käändkond
M 152 mõte-tüüp
M 153 pääse-tüüp
M 154 küünal-tüüp
M 155 ratas-tüüp
M 156 armas-tüüp
M 157 manner-tüüp
M 158 erandid
M 159 Reeglipäratud asesõnad
M 160 Liitarvsõnade käänamisest
M 161 Nimede käänamisest
M 161a
M 162 Pöördkonnad
M 163 I pöördkond
M 164 treima-tüüp
M 165 võima- jt tüübid
M 166 II pöördkond
M 167 elama-tüüp
M 168 esitlema-tüüp
M 169 kõnelema-tüüp
M 170 jälgima-tüüp
M 171 tulema-tüüp
M 172 pesema-tüüp
M 173 erandid
M 174 III pöördkond
M 175 õppima-tüüp
M 176 saatma-tüüp
M 177 jätma-tüüp
M 178 laulma-tüüp
M 179 tõusma-tüüp
M 180 murdma-tüüp
M 181 mõskma-tüüp
M 182 lugema-tüüp
M 183 tegema-tüüp
M 184 käskima-tüüp
M 185 maitsma-tüüp
M 186 erandid
M 187 IV pöördkond
M 188 hüppama-tüüp
M 189 vestlema-tüüp
M 190 mõtlema-tüüp

Kirjandust morfoloogia kohta

SÕNAMOODUSTUS

SM 1 Sissejuhatus
SM 2 põhilised sõnamoodustusviisid
SM 3 tuletus
SM 4 liitsõnad
SM 5 häälikulised muutused
SM 6 tuletised
SM 7 peatüki ülesehitusest

VERBIMOODUSTUS

SM 9Verbiliited
SM 10 Kausatiivi- ja faktitiiviliited
SM 11 Refleksiiviliited
SM 12 Translatiiviliited
SM 13 Kontinuatiiviliited
SM 14 Momentaaniliited
SM 15 Frekventatiiviliited
SM 16 ...ebaproduktiivsed
SM 17 Otsetuletus
SM 18 Võõrtüveliste verbide tuletusest
SM 19 Liitverbid

NIMISÕNAMOODUSTUS

SM 20 Nimisõnaliited
SM 21 Tegevusliited
SM 22 Isiku- ja asjaliited
SM 23 Kogu või ala väljendavad liited
SM 24 Vähendusliited
SM 25 Mõne nimisõnatähenduse väljendusvõimalusi
SM 26 Eesliited
Liitnimisõnad
SM 27 Põimliitnimisõnad
SM 28 Omadussõna + nimisõna
SM 29 Nimisõna + nimisõna
SM 30 Verb + nimisõna
SM 31 Muutumatu sõna + nimisõna
SM 32 Rindliitnimisõnad

OMADUSSÕNAMOODUSTUS

SM 33 Omadussõnaliited
SM 34 ...näiteid
SM 35 Mitteproduktiivsed omadussõnaliited
SM 36 Eesliited
Liitomadussõnad
SM 37 Põimliitomadussõnad
SM 37 Nimisõna + omadussõna
SM 38 Omadussõna + omadussõna
SM 39 Muutumatu sõna + omadussõna/kesksõna
SM 40 Rindliitomadussõnad

MÄÄRSÕNAMOODUSTUS

SM 41 Määrsõnaliited
SM 42 Liitmäärsõnad
SM 43 Enamkasutatavaid võõrliiteid

Kirjandust sõnamoodustuse kohta

SÜNTAKS

Sissejuhatus

SÜ 1 Lauseõpetus ja lause
SÜ 2 Lause ja tema moodustajad
SÜ 3 ... alistusseos
SÜ 4 ... rinnastusseos
SÜ 5 Süntaktilised üksused
SÜ 6 Moodustajate semantilised funktsioonid
SÜ 7 Moodustajate pragmaatilised funktsioonid
SÜ 8 Lauseliikmed
SÜ 9 Lause põhitüübid
SÜ 10 Lauseanalüüsist

LAUSE EHITUS

SÜ 11 Öeldis
SÜ 12 ... käändelised vormid
SÜ 13 ... väljendverbid
SÜ 14 ... ühendverbid
SÜ 15 Öeldise grammatilised kategooriad
SÜ 16 Isik ja arv. Öeldise ühildumine alusega
SÜ 17 Hulgasõnafraas alusena
SÜ 18 Ainsuslike liikmetega rindühend alusena
SÜ 19
SÜ 20 Tegumood
SÜ 21 Impersonaal
SÜ 22 Passiiv
SÜ 23 ollakse/oldi + tud-kesksõna
SÜ 24 Aeg
SÜ 25 Olevik
SÜ 26 Minevik
SÜ 27 Tulevik
SÜ 28 saama-tulevik
SÜ 29 mas-tarind
SÜ 30 Kõneviis
SÜ 31 Kõneliik
SÜ 32 ... lause eitus
SÜ 33 ... moodustaja eitus
SÜ 34 Alus
SÜ 35 Täis- ja osaalus
SÜ 36 Aluseta laused
SÜ 37 Sihitis
SÜ 38 Täis- ja osasihitis
SÜ 39 Täis- ja osasihitise valiku probleeme
SÜ 40 Täissihitis omastavas või nimetavas käändes
SÜ 41 Mitmuslik täissihitis
SÜ 42 Täissihitis käsklauses
SÜ 43 Täissihitis aluseta lauses
SÜ 44 Erandliku vormivaheldusega asesõnalised sihitised
SÜ 45 Määrusega vahelduv sihitis
SÜ 46 Öeldistäide
SÜ 47 Täis- ja osaöeldistäide
SÜ 48 Öeldistäite ühildumine alusega
SÜ 49 Määrus
SÜ 50
SÜ 51 Määruse õigekeelsus. Omamise väljendamine
SÜ 52 ...kaassõnad läbi ja üle
SÜ 53 ...kaassõna tänu
SÜ 54 ...kaasosaline
SÜ 55 Koha väljendamine. Sise- või väliskohakääne
SÜ 56 kus- või kuhu-kääne
SÜ 57 kus- või kust-kääne
SÜ 58 Vahend või koht
SÜ 59 Aja väljendamine. Ajamääruse kääne
SÜ 60 Muid ajaväljendeid
SÜ 61 Sihitisekäändelised määrused
SÜ 62 lt-määrsõnad
SÜ 63 Seisundimäärus olevas ja saavas käändes
SÜ 64 Olevas ja saavas käändes seisundimääruse arvuühildumine
SÜ 65 Rektsioone, milles sageli eksitakse
SÜ 66 Üldlaiend ja sidend
SÜ 67 Üldlaiend
SÜ 68 Sidend
SÜ 69 Sidendite õigekeelsusest
SÜ 70 Lausetüübid suhtluseesmärgi järgi
SÜ 71 ...väitlause
SÜ 72 ...küsilause
SÜ 73 ...käsklause
SÜ 74 ...soovlause
SÜ 75 ...hüüdlause
SÜ 76 Asendus
SÜ 77 Lausesisene asendus
SÜ 78 Lausetevaheline asendus
SÜ 79 Väljajätt. Lünk- ja vaeglause
SÜ 80 Lühendusellips
SÜ 81 Kontekstiellips
SÜ 82 Vaeglaused
SÜ 83 Kordus
SÜ 84 Koondlause
SÜ 85 Ellipsi kasutusest rinnastuse korral
SÜ 86 Käändelõpu ellips
SÜ 87 Kaheosalised nimed ja nimetused
SÜ 88 Mitmuse kasutusest nimisõnafraaside rinnastamisel
SÜ 89 Koondlause kirjavahemärgid
SÜ 90 Koma kasutusest mitme määruse korral
SÜ 91 Lause sõnajärg
SÜ 92 Verbi asend lauses
SÜ 93 Verb teisel kohal
SÜ 94 Verb lause lõpus või algul
SÜ 95 ...verb lause lõpus
SÜ 96 Muid sõnajärjestusseiku

LAUSE MOODUSTAJATE EHITUS

SÜ 98 Fraas. Nimisõnafraas
SÜ 99 Omadussõnaline täiend
SÜ 100 Omadussõnalise täiendi ühildumisest
SÜ 101 Nimisõnaline täiend omastavas käändes
SÜ 102 Määrustäiend
SÜ 103 Täiendi täiendi asukoht
SÜ 104 Täiendite järjestus
SÜ 105 Täiendite rinnastus
SÜ 106 Lisand
SÜ 107 Lisanditarindeist
SÜ 108 Liigisõna eeslisandina
SÜ 109 Nimi või nimetaoline väljend eeslisandina
SÜ 110 Järellisandi ja järeltäiendi kirjavahemärgid
SÜ 111 Koma kasutusest mitme eeslisandi puhul
SÜ 112 Lisanditaoliste määruste vahemärgistusest
SÜ 113 Hulgafraas ja hulgasõnad
SÜ 114 Hulgafraasi ja nimisõnafraasi vahekord
SÜ 115 Hulgasõna laiend seestütlevas käändes
SÜ 116 Erisuguseid hulgasõnu
SÜ 117 Hulgasõna määralaiendid
SÜ 118 Muid fraasitüüpe
SÜ 119 Osalause
SÜ 120 Osalausete rinnastus
SÜ 121 Rindlause kirjavahemärgid
SÜ 122 Osalausete alistus
SÜ 123 Relatiivlause
SÜ 124 Relatiivlause sidendist
SÜ 125 Relatiivlause asukohast
SÜ 126 Põimlause kirjavahemärgid
SÜ 127 Kõrvallause referaadina
SÜ 128 Otsekõne kirjavahemärgid
SÜ 129 Liitsed liitlaused
SÜ 130 Kiillause
SÜ 131 ...üte
SÜ 132 ...hüüund
SÜ 133 Kiillause kirjavahemärgid
SÜ 134 Lauselühendid
SÜ 135 Määruslike lauselühendite kasutamisest
SÜ 136 Kesksõnalühendeist
SÜ 137 Lauselühendite kirjavahemärgid
SÜ 138 Nominalisatsioon

Kirjandust süntaksi kohta

LEKSIKOLOOGIA

L 1 Leksikoloogia mõiste
L 2 Sõnaõpetuse mõisteid
L 3  

SÕNAVARA

L 4 Sissejuhatus
L 5 Sõnavara rikastumise teed
L 6 Sõnavara päritolu. Põlis-, laen- ja tehissõnad
L 7 ...põlistüved
L 8 ...onomatopoeetilised sõnad
L 9 ...laenamine
L 10 ...laentüvevara
L 11 ...otselaenud
L 12 ...rahvusvahelised sõnad
L 13 ...tähenduslaenud
L 14 ...tõlkelaenud
L 15 ...siselaenud
L 16 ...võõrusastmik
L 17 ...tehissõnad
L 18 Oma- ja võõrsõnad
L 19 ...võõrsõnad ja tsitaatsõnad
L 20 ...võõrusastmik
L 21 ...'ismid'
L 22 Põhi-, üld- ja oskussõnavara
L 23 Neologismid, historismid ja arhaismid
L 24 Murdesõnavara. Slängisõnavara
L 25 ...sotsiaalteljel
L 26 ...lastekeelne sõnavara
L 27 Harvad ja juhusõnad
L 28 Hinnangusõnad
L 29 Sõnavara stiililine jagunemine
L 30 ...funktsionaalstiilide järgi

LEKSIKAALSED SUHTED

L 32 Sünonüümid
L 33 Tabusõnad ja eufemismid
L 34 Antonüümid
L 35 ...moodustusviisid
L 36 Hüponüümid
L 37 Homonüümid
L 38 ...sõnavormid
L 39 ...lekseemid
L 40 Paronüümid
Näpunäiteid paronüümide kasutamisel

LEKSIKOLOOGIA HARUD

L 41 Sõnasemantika
L 42 Tähendus
L 43 ...tähenduse muutumine
L 44 Tähendusnihked
L 45 Tähendusülekanded
L 46 Mitmetähenduslikkus
L 47 Tähenduse liike
L 48 ...sisuvaesed sõnad
L 49 ...tautoloogia ja pleonasm
L 50 ...parasiitsõnad
L 51 Fraseoloogia
L 52 ...päritolu
L 53 Etümoloogia
L 54 Onomastika
L 55 ...isikunimed
L 56 ...kohanimed
L 57 ...nimede keelsus
L 58 Sõnavarastatistika
L 59 Leksikograafia
Sõnaraamatute liike
L 60 ...märksõnastiku sõnavara
L 61 ...märksõnastiku ülesehitus
L 62 ...kirjelduse tüüp
L 63 Eesti leksikograafia ajaloo tähtteoseid

Kirjandust leksikoloogia kohta

Käsiraamatus kasutatud lühendid ja märgid