SÜ 22SÜ 23SÜ 24

Ollakse/oldi + tud-kesksõna

Nagu öeldud, saab (seisundi)passiivi omakorda umbisikustada, kuna tud-kesksõna on lähedane öeldistäitele. Vahel saab niisuguse tud-kesksõna asendada nud-kesksõnaga (kui seegi väljendab seisundit) või ka muu seisundisõnaga, vahel mitte.

Nad on üllatatud (üllatunud, üllatuses). Ollakse üllatatud (üllatunud, üllatuses). Nad olid etendusest vaimustatud (vaimustunud, vaimustuses). Oldi etendusest vaimustatud (vaimustunud, vaimustuses). Nad on sunnitud lahkuma. Ollakse sunnitud lahkuma. Nad olid varem hõivatud vaid ehitustöödega. Oldi varem hõivatud vaid ehitustöödega.

Umbisikulisust ei topeldata. Kui lauses on sihitis alles, siis tud-kesksõna on selgelt umbisikulise verbivormi osa ja täiendav olema-verbi umbisikustamine (nagu seda vahel esineb) ei ole korrektne.

Väär Õige Seda oldi räägitud. Seda oli räägitud. Neid torusid oldi varem kasutatud vaid Lasnamäel. Neid torusid oli varem kasutatud vaid Lasnamäel. Pakk oldi viidud sinna. Pakk oli viidud sinna.

Sihitutest verbidest passiivi moodustada ei saa, seega ei saa ka õigeks pidada vorme ollakse/oldi + -tud. Võimalikud on ainult umbisikulise tegumoe vormid. Liitaegades kannab umbisikulise tegumoe tunnust harilikult küll kesksõna, nt on/oli harjutud, kuid kasutatakse ka vorme, kus see tunnus on hoopis olema-verbil, nt ollakse/oldi harjunud.

Väär Õige Ollakse/oldi õigeks ajaks kohale jõutud. On/oli õigeks ajaks kohale jõutud. Ollakse/oldi õigeks ajaks kohale jõudnud. Oldi harjutud seda panema üleärritatud närvisüsteemi süüks. Oli harjutud seda panema üleärritatud närvisüsteemi süüks. Oldi harjunud seda panema üleärritatud närvisüsteemi süüks.