O 52O 53O 54

Käände näitamine üksinda seisva arvsõna puhul

Numbritega kirjutatud käändevormilise põhiarvsõna käändetunnuse saab lisada alates osastavast:

28t 28sse 28-le 28ks 28ta 28s 28-l 28ni 28ga 28st 28-lt 28na

Käändetunnuse võib lisada sidekriipsuga või kokkukirjutatuna ilma sidekriipsuta. Väliskohakäänete tunnused -le, -l, -lt tuleks alati kirjutada sidekriipsuga, sest l on kirjapildilt liiga lähedane numbriga 1: 21-le, 428-l (mitte: 21le, 428l).

Näiteid: 96st (ehk 96-st) lahkus 19. Hääletusprotsent on kasvanud 61ni (61-ni). 15-lt on arvamus saamata. Kaubamaja on lahti kella 20ni (20-ni). (Siiski mitte: kella 10st 20ni, vaid: Kaubamaja on lahti 10–20.)

Araabia numbritega kirjutatud käändevormilise järgarvsõna liite ja käändetunnuse lisamist võib tarvis minna alates ainsuse omastavast ja kõigis mitmuse käändeis:

28nda 28ndasse 28ndale 28ndaks 28ndata

28ndat 28ndas 28ndal 28ndani 28ndaga

28ndast 28ndalt 28ndana

1930ndad (vrd 1930. aastad)

1930ndate

1930ndaid

1930ndatesse ehk 1930ndaisse

..

Käände või mitmuse tunnus koos nda- või se-liitega (nimetava s- või ne-liidet vaevalt küll on tarvis) lisatakse tüvega kokkukirjutatuna. Muidugi pole ka sidekriipsu kasutamine viga: 28-ndani, 1930-ndaid, 31-sele.

Nt Jüri tuli maratonil 96ndaks [= üheksakümne kuuendaks] ja Kalle 152seks [= saja viiekümne teiseks]. 1960ndail ja järgnevail aastakümneil. 1960ndatel ja järgnevatel kümnenditel.

Samal viisil tuleks toimida ka murdarvu ndik-liitega ja käände või mitmuse tunnusega:

24ndiku ~ 24-ndiku

24ndikku ~ 24-ndikku

24ndikusse ~ 24-ndikusse

24ndikud ~ 24-ndikud

Enamasti aga piisab murdarvude käänamisel käändetunnusest: 1/5st (või 1/5-st) ei jätkunud. ⅔ga (~ ⅔-ga) ei saa alustada. 3/24ta (~ 3/24-ta).

Rooma numbritega kirjutatud käändevormilise järgarvsõna käände või mitmuse tunnuse võib lisada sidekriipsu abil või ilma selleta alates ainsuse osastavast: III-t, III-sse, III-s, III-st ( IIIsse, IIIs, IIIst), III-le .. III-d, III-te .. (~ IIId, IIIte ..).

Nt Louis XIV valitsusaeg, Ivan IV-st ~ IVst sai alguse .., andis Hispaania valitseda oma pojale Felipe II-le, XIX-st ~ XIXst alates, küsitleti XI klassides ja testiti X-tes ~ Xtes ning XI-tes ~ XItes.

Käände näitamine sõnaühendis oleva arvsõna puhul

Kui põhiarvsõna on nimetavas, siis teda laiendav nimisõna on osastavas: 15 kuud, 27 lehekülge, 11 km (= kilomeetrit), 5% (= protsenti).

Põhiarvsõna ülejäänud käänete ja järgarvsõna kõigi käänete puhul langeb arvsõna ja nimisõna kääne kokku: 16 (= kuueteistkümnes) peatükis, 16. (= kuueteistkümnendas) peatükis – mõlemad sõnaühendi liikmed on seesütlevas.

Seepärast: sõnaühendis selgub kääne nimisõnast ja arvsõna käänet ei ole vaja osutada.

Põhiarvsõnade näiteid:

Käsilehed tuleb paljundada 42 kuulaja jaoks (ehk 42 kuulajale). Kutsutud 210 inimesest tulid pooled. Murdesõnavara saadi 15 külast 20 inimeselt. Kodumajandite osatähtsus on kasvanud 6,5%st 10,9%ni. 70 cm-st seelikuks ei jätku.

Järgarvsõnade näiteid:

7. aprillil 1994. aastal, 8. kohale, Võru maantee 16. kilomeetril, enne 1. maid, V peatükist, 8.b ehk VIIIb klassis.

Väär Õige

27-st osalisest 27 osalisest

1-he pileti ühe pileti

11-ndas klassis 11. klassis ~ XI klassis

VI-s peatükis VI peatükis

14-s valemis 14. valemis ~ valemis 14

Kui sõnaühendit moodustavad arvsõna ja nimisõna asuvad lauses teineteisest kaugel, siis tuleb osutada ka arvsõna käändetunnus: Kursus peetakse 16-s 45 minuti pikkuses osas. 25-le endisest Jugoslaaviast saabunud põgenikule. 23-l erakonna liikmel. 5-le uue kaardi omanikule.

Kui numbritega kirjutatud arvsõna käändest võib valesti aru saada, siis on parem kirjutada see sõnadega: Kuutkümmend ~ kuutkümmet krooni ma ootama ei jää (vrd: 60 krooni ma ..). Kaht(e)teist(kümmend) ~ kaht(e)teistkümmet vihast meest ei ole enam laua taha oodata (vrd: 12 vihast meest ei ole ..).

Numbrid koos ne- ja line-omadussõnaga

Liitsõna esiosaks oleva numbri võib järelosaga liita sidekriipsu abil või kirjutada kokku: 40-vatine ~ 40vatine lamp, 18-tunnine ~ 18tunnine peatus, 55-meetrine ~ 55meetrine vagu, 1,6-liitrine ~ 1,6liitrine mootor.

Kui tähe l ja numbri 1 kirjapildi lähedus võib eksitada, siis on parem panna sidekriips: 2,1-liitrine, 251-leheküljeline.

Vrd lahku: 40 mln eurone laen (s.o neljakümne miljoni eurone), 18 mld kroonine võlg (kaheksateistkümne miljardi kroonine).

Lühendi või tähise kasutamisel sidekriipsu pole vaja panna: 40 W lamp (40vatine ~ 40-vatine lamp), 270 km vahemaa (270kilomeetrine ~ 270-kilomeetrine vahemaa), 12 a laps (12aastane ~ 12-aastane laps), 50% hinnaalandus (50protsendine ~ 50-protsendine hinnaalandus), 30° kuumus (30kraadine ~ 30-kraadine kuumus).

Kirjutusviis jääb samaks ka juhul, kui liitsõnale eelneb määrsõnaline laiend (kuni, ligi, ligemale, ligikaudu, üle, alla, peaaegu ~ peagu, umbes): kuni 300(-)kilomeetrine vahemaa ~ kuni 300 km vahemaa, ligi 19(-)protsendine hinnatõus ~ ligi 19% hinnatõus, ligikaudu 50(-)millimeetrine hälve ~ ligikaudu 50 mm hälve, umbes 350(-)kroonine vahe ~ umbes 350 kr vahe.