M 135M 136M 137

jõuline-tüüpi kuuluvad sõnad, mis võivad muutuda nii soolane- kui oluline-tüübi järgi, st mitmuse osastavas võib neil olla nii vormitüvi kui id. Segatüüpi kuuluvad sõnad, mille muutetüvi on kujuga /3 III/. Niisugusele tingimusele vastavad: a) /(V)ne/-sõnad, mille algvormi kujuks on /3 III/, nagu `jõuline, `tööline; b) /(V)s/-sõnad, mille algvormi kujuks on /2 III/, nagu `öeldis, `seisus; c) /ke/-sõnad, mille algvormi kujuks on /2 III/, nagu `lõoke, `paike.

Siinses käsiraamatus on jõuline-tüübi alla arvatud ka keerulisema struktuuriga sõnad, mille rahuldav normimine pole seni õnnestunud. Näiteks /`likkus/-liitelised sõnad, nagu kannat`likkus, põhjus`likkus, /lisus, matus/-liitelised sõnad, nagu pahelisus, paratamatus; nelja- või enamasilbilised /(V)ne/-sõnad, mille eelviimane silp on rõhutu, nagu alkoho:line, vastasti:kune.