M 134M 135M 136

oluline-tüübis on mitmuse osastav ainuvõimalikult vormitüveline, lühike ainsuse sisseütlev on võimalik.

oluline-tüüpi kuuluvad sõnad, mille muutetüvi on neljasilbiline ja kaasrõhuga eelviimasel silbil, nagu inime:ne, harjutus (harjutu:se); /lane, line, ke, kene, mine/-liitelised sõnad, nagu hollandlane, marjuline, tilluke, tillukene, olemine.