M 132M 133M 134

V käändkond: avatud tüübid soolane, oluline, jõuline; suletud tüüp juus.

soolane

soolase soolas/te

soolas/t soolase/id

soolase/sse

oluline

olulise olulis/te

olulis/t olulisi

olulise/sse

~ olulisse

`jõuline

`jõulise `jõulis/te

`jõulis/t `jõulisi ~ `jõulise/id

`jõulise/sse

~ `jõulisse

`juus

`juukse `juus/te

`juus/t `juukse/id

`juukse/sse

V käändkonna (ÕS 12.−15. tüüp) moodustavad /(V)ne, (V)s ja ke/-sõnad, mis alluvad vastavalt lõpumuutusele ne → se, 0 → e ja 0 → se (suletud tüübis s → kse). Sõnad, milles liitele ne eelneb konsonant (/(C)ne/-sõnad), kuuluvad IV käändkonna redel-tüübi alla, sest kuigi nende lõpumuutuseks on samuti ne → se nagu /(V)ne/-sõnadelgi, ei erine nad oma morfoloogiliselt käitumiselt millegagi tavalistest liitelistest sõnadest (vt M 127).

V käändkonnas on ainsuse osastava käände formatiiviks t, mis liitub s-lõpulisele tüvele. (/(V)ne ning ke/-sõnade seisukohalt on niisugune tüvevariant lühenenud muutetüvi – soolane : soolase : soolas/t, tilluke : tillukese : tillukes/t –, /(V)s/-sõnade seisukohalt lähtetüvi – otsus : otsuse : otsus/t.) Mitmuse omastavas käändes on formatiiviks te, mis liitub samale tüvevariandile.

Sõnad jagunevad avatud tüüpide vahel olenevalt mitmuse osastava formatiivist: id või vormitüvi. soolane-tüübis on võimalik ainult formatiiv id (soolase/id), oluline-tüübis on võimalik ainult vormitüvi (olulisi), jõuline-tüübis on paralleelselt võimalikud nii vormitüvi kui id (`jõulisi ~ `jõulise/id). Lühemate sõnade korral on selline jaotus selgepiiriline. Keerulisema struktuuriga mitmeliiteliste sõnade korral on jaotus küsitavam ning sõnade liigitumist on korduvalt ümber normitud. Range normimise teeb küsitavaks asjaolu, et niisugused sõnad on enamasti abstraktse tähendusega ning esinevad tegelikus keelekasutuses haruharva mitmuse vormis. Seetõttu on siinses käsiraamatus kõik keerulisema struktuuriga sõnad arvatud jõuline-tüübi alla, mis lubab mõlemat formatiivi. Seesugune lahendus on kookõlas ka ÕSiga, kus vaidlusaluste sõnarühmade korral on range normi kohaselt lubamatud vormid siiski sulgudes esitatud.

Vokaalmitmuse levik. V käändkonna sõnadel on vormitüveline vokaalmitmus (kui tüüp seda võimaldab) kasutatav ka teistes käänetes peale osastava, nt olulisist, `jõulisil (vt M 70).

Lühike sisseütlev esineb osas tüüpidest (haploloogilise) vormitüve kujul (vt M 55).