L 37L 38L 39

Homonüümidest rääkides peetakse ennekõike silmas sõnavormide homonüümiat. Homonüümseid sõnavorme on kahte liiki: a) sama lekseemi (eri) vormid (paradigmasisesed homonüümid), nt lekseemi pesa ainsuse nimetava, omastava ja osastava vorm, ja b) eri lekseemide (samad või eri) vormid (paradigmavälised homonüümid), nt nimisõna mure ja omadussõna mure nimetava vorm või alasi mitmuse nimetava ja ala mitmuse osastava vorm alasid.

Eesti keeles on eriti rohkesti just paradigmasiseseid homonüüme. ÕS 1976-s on neid Ülle Viksi loendusandmetel u 57 000 paari (või kol-mikut). Seejuures on verbil neli täielikku regulaarset homonüümisarja:

kindla kv lihtmin ains 2. ja mitm 3. p – sina / nemad sündisid, elasid, surid

tingiva kv ol ains 2. ja mitm 3. p – sina / nemad sünniksid, elaksid, sureksid

tingiva kv sünteetilise täismin ains 2. ja mitm 3. p – sina / nemad sündinuksid, elanuksid, surnuksid

käskiva kv ol ains 2. p ja kindla kv ol eitusvormid – sina sünni, ela, sure / ei sünni, ela, sure (erand: mine / ei lähe)

Käändsõnadel langevad regulaarselt ühte:

ains nim ja om tüüpides koi, idee, ratsu, aasta

ains nim, om, os tüüpides ema, pesa

ains nim ja os tüüpides pada, sõda

ains om ja os nimi-tüübis (nime)

ains om, os ja lüh sisseütl seminar-tüübis (seminari)

ains os ja lüh sisseütl tüüpides siil, õnnelik, koer, nali (siili, õnnelikku, koera, nalja)

ains os ja mitm nim tüüpides koi, idee (koid, ideed)

ains nim ja seesütl redel-tüübi s-lõpulistes sõnades (see / selles purjekas)

Eri lekseemide kokkulangevaid vorme on ÕSis u 20 700. Seejuures eri lekseemide samu vorme on 9700 paari (või kolmikut).

Käändsõnadel on kõige harilikum ühtelangemine eri sõnade

ainsuse nimetavas:

arm (armi ja armu) silm (silma ja silmu)

ehe (eheda ja ehte) sina (sina ja sinu)

hang (hangu ja hange) sool (soola ja soole)

ind (inna ja innu) sopp (sopa ja sopi)

koor (koore ja koori) sõim (sõime ja sõimu)

lakk (laka ja laki) tamm (tamme ja tammi)

maks (maksa ja maksu) tapp (tapi, tapa ja tapu)

mure (mure ja mureda) tikk (tiku ja tika)

napp (napi ja napa) tukk (tuka, tuki ja tuku)

nukk (nuki, nuku ja nuka) vaht (vahu ja vahi)

reis (reisi ja reie) viht (viha ja vihi)

roog (roa ja roo) viil (viili ja viilu)

serv (servi ja serva) viis (viisi ja viie)

siil (siili ja siilu) voor (voori, voore ja vooru)

Arvukuse poolest järgnevad:

mitmuse osastav: lippe (lipi ja lipu)

sokke (soki ja soku)

kiile (kiili ja kiilu)

vanuseid (vanus ja vanune)

ainsuse osastav: lihast (lihas ja lihane)

ainsuse omastav (ja temast lähtuvad käänded):

koodi (koot ja kood)

kuue (kuub ja kuus)

lihase (lihas ja lihane)

loo (lugu, loog ja lood ‘loopealne’)

mao (madu ja magu)

roo (roog ja rood ‘kala-, sule-, leherood’)

soo (sugu ja soo)

teo (tigu ja tegu)

vimma (vimb ja vimm)

Verbide puhul on samade vormide kokkulangevus napim, nt

kõhelda (kõhklema ja kõhelema) da-tgn

kaevati (kaebama ja kaevama) umbis tgm kindla kv lihtmin

küttis (küttima ja kütma) kindla kv lihtmin ains 3. p

Eri lekseemide eri vorme on eesti keeles u 11 000 paari. Tegemist on väga paljude vormikombinatsioonidega:

verb ja verb, nt magataks (magatama is tgm tingiva kv olevik ja magama umbis tgm tingiva kv olevik), viita (viitama käskiva kv oleviku ains 2. p ja viitma da-tgn)

käändsõna ja käändsõna, nt luud (luud ains nim ja luu ains os ning mitm nim), sadu (sadu ains nim ja os ning sada mitm os), alasid (alasi mitm nim ja ala mitm os)

käändsõna ja verb, nt lao (ladu ains om ja laduma käskiva kv ol 2. p), peaks (pea ains saav ja pidama tingiva kv ol), kanda (kand ains os ja kandma da-tgn), sadama (sadam ains om ja sadama ma-tgn), poodi (pood ains os ja lüh sisseütl ning pooma umbis tgm kindla kv lihtmin)

muutuv ja muutumatu sõna, nt seal (siga alalütl ja määrsõna), veel (vesi alalütl ja määrsõna), ammu (homonüüminelik – ammuma ja ambuma käskiva kv ol ains 2. p, amb ains om ning määrsõna)