SÜ 30SÜ 31SÜ 32

Kõneliik

Eitus ja jaatus on kõneliigi kategooria liikmed. Lause jaatava sisu märkimiseks ei kasutata tavaliselt spetsiaalseid vormivahendeid, ja kui need esinevad, siis väljaspool öeldist. Jaatust märkivad rõhumäärsõnad võivad esineda üksnes vastuses küsimusele, nt Kas sa täna kinno lähed? — Jah. / Jaa. / Jah lähen. / Lähen küll. Seetõttu kõneliigist kui öeldisverbi grammatilisest kategooriast rääkides peetakse silmas eeskätt eitust.

Eitus on lause tähenduskomponent, mis kummutab mingite asjaolude tõelevastavuse, nt Täna ajalehed ei ilmu, või keelab mingi tegevuse, nt Ära tee rumalusi! Eituse mõjualas võib olla kogu lause, nt Ma ei lähe koju, või lause mingi moodustaja, nt Ma ei lähe mitte koju, vaid tööle. Esimest tüüpi eitust nimetatakse lauseeituseks, teist tüüpi eitust moodustajaeituseks.