SÜ 46SÜ 47SÜ 48

Täis- ja osaöeldistäide

Nimetavas käändes öeldistäidet nimetatakse täisöeldistäiteks, osastavas käändes öeldistäidet osaöeldistäiteks. Osaöeldistäitena võib esineda ainult nimisõnaline öeldistäide. Täis- ja osaöeldistäite vaheldumine ei ole korrapärane ja sellel ei ole kuigi selget sisulist tausta. Põhiliselt kasutatakse täisöeldistäidet.

Osaöeldistäidetena ei pruugi käsitleda omadussõnu lausetes Inimesi on häid ja halbu. Maju on suuri ja väikseid jms. Neid võib pidada täienditeks, mis on oma põhjast lahutatud, et tõsta esile nendega väljendatud uut infot: On häid ja halbu inimesi d Inimesi on häid ja halbu.

Ainsuse osastavas on öeldistäide siis, kui tema peasõnaks on:

1) nimisõnad liik, tõug, klass, tüüp, värv, laad, sort, järk, sugu, nägu, mast jms, nt Need kanad on leghorni tõugu. Maja on rohelist värvi. Sa oled ema nägu. Siimu talu mehed on ühte masti;

2) umbmäärane asesõna miski, nt See on midagi muud.

Mitmuse osastavas on öeldistäide siis, kui tahetakse toonitada, et alusega märgitu on vaid osa öeldistäitega väljendatud hulgast, nt See laud on veel neid väheseid asju, mis tulest puutumata jäid. Kui alus märgib ühte, saab niisugusele öeldistäitele lisada sõna üks, nt Aegna saar on (üks) tallinlaste meelispuhkepaiku. Osa, kuuluvuse väljendamine on osastava käände vanu läänemeresoomelisi funktsioone. Et tänapäeval täidab seda ülesannet enamasti seestütlev kääne, siis kipub ka osaöeldistäidet välja tõrjuma konstruktsioon üks kellestki/millestki: See laud on üks neist vähestest asjadest, mis tulest puutumata jäid. Kui tingimata pole vaja rõhutada, et hulka kuulub muidki liikmeid peale alusega nimetatu, eelistab eestlane siiski täisöeldistäidet. Kuigi on võimalik öelda Peeter ja Joonas on Saaremaa mehi. Hanikatsi on Väinamere laide, on kaugelt tavalisem öelda Peeter ja Joonas on Saaremaa mehed. Hanikatsi on Väinamere laid.