SÜ 96SÜ 97SÜ 98

LAUSE MOODUSTAJATE EHITUS

Lause moodustajatena esinevad sõnavormid, fraasid ning osalaused ja lauselühendid. Kõik need süntaktilised üksused peale sõnavormide koosnevad omakorda grammatiliselt seotud moodustajatest. Järgnevalt vaatlemegi nende mitmekomponendiliste üksuste ehitust.