M 147M 148M 149

uus–küüs-tüüpi (ÕS 27.–29. tüüp) kuulub 23 laadimuutuslikku /1 s/-sõna, nagu `õis, `viis, `vars, `küüs, `kaas. Tüübi vormistik sarnaneb väliselt suur-tüüpi sõnadega, kuid morfoloogilise analüüsi seisukohalt on see tüüp suur-tüübist erinev. Kuna tegemist on arhailise s-laadivaheldusega, tuleb tänapäeva keele seisukohalt ilma s-ita tüvevarianti sisaldavaid vorme pidada nõrgaastmeliseks. Seega tuleks ainsuse osastava, lühikese sisseütleva ja mitmuse omastava vormis (`uu/t, `uu/de, uu/te) tüvi analüüsida nõrgaastmeliseks lühenenud muutetüveks (aga suur-tüübi vastavates vormides on tegemist tugevaastmelise lähtetüvega).

Keeleajalooliselt on tüvi kõnealustes vormides tugevas astmes: vormides `uut ja uute läheb tüve ja formatiivi keeleajalooline piir läbi pika t-klusiili; lühikese sisseütleva vormis `uude kuulub d keele-ajalooliselt tüvesse.

Kõik selle tüübi sõnad alluvad lõpumuutusele 0 → e. Tüüp jaguneb kaheks laadimuutuse alusel: omaette rühma moodustavad viis sõna, milles laadimuutus väljendub erandlikus asenduses s → n: `kaas : kaane, `laas : laane, `õõs : õõne, `lääs : lääne, `küüs: küüne.