M 179M 180M 181

murdma-tüüpi (ÕS 63. tüüp) kuuluvad /1 d/-sõnad, nagu `and/ma, `leid/ma, `murd/ma, `püüd/ma. Niisuguseid sõnu on 16. Sõnade vormimoodustus sarnaneb laulma-tüübiga, kuid algvormi ehituse tõttu on vormides paar teisendust: seal, kus laulma-tüübis liitub lähtetüvele d-alguline formatiiv, on tüve ja formatiivi piiril tekkinud muutused. da-tegevusnimes on tüve lõpukonsonant ja formatiivi alguskonsonant ühte sulanud, mistõttu vormi võib vaadelda a-tunnuselisena (`murd/a); umbisikulise tegumoe vormides on tüve lõpu ja formatiivi alguse lühikesed konsonandid sulanud üheks pikaks klusiiliks, mistõttu neid polegi võimalik jagada tüveks ja formatiiviks: `antakse.