M 93M 94M 95

Käskiv kõneviis

Käskiv kõneviis väljendab käsku. Ainsuse ja mitmuse 2. pööre ning mitmuse 1. pööre (ela, elage, elagem) väljendavad otsest (st kuulajale suunatud) käsku, nt Jää vait! Lõpetage itsitamine! Käskiva kõneviisi mitmuse 1. pöörde vorm kuulub pidulikku stiili, nt Mingem üles mägedele! Neutraalstiilis kasutatakse selle asemel kindla kõneviisi mitmuse 1. pööret, nt Lähme mägedesse! Kolmas pööre väljendab kaudset (st kolmandale isikule suunatud) käsku või soovi, nt Jüri olgu selle koha pealt täiesti vait (vrd M 96).

Käskiva kõneviisi tunnusel on viis kuju: ge, ke, gu, ku ja 0. Morfeemivariant 0 esineb ainsuse 2. pöördes (ela/0). Ainsuse ja mitmuse 3. pöördes kasutatakse kujusid gu, ku (ela/gu, haka/ku) ning mitmuse 1. ja 2. pöördes kujusid ge, ke (ela/ge/m, haka/ke/m, ela/ge, haka/ke). Valik g-lise ja k-lise variandi vahel toimub da-tegevusnime morfeemivariandi analoogial.

ge, gu kui da-tegevusnimes da või a,

nt ela/da ela/ge, ela/gu

`juu/a joo/ge, joo/gu

ke, ku kui da-tegevusnimes ta,

nt haka/ta haka/ke, haka/ku