SÜ 9SÜ 10SÜ 11

Lauseanalüüsist

Traditsiooniline lauseanalüüs on ühetasandiline. Selle järgi on lauseliikmeteks ainult sõnavormid. Lause Väga väike poiss meisterdas suurt maja liigendub traditsioonilise lauseanalüüsi kohaselt järgmiselt (alust märgib üks joon, öeldist kaks).

määrus täiend täiend sihitis

väga väike poiss meisterdas suurt maja

Moodustajaanalüüsi järgi on lauseliikmeks üldjuhul moodustaja, seega mitte ainult sõnavorm, vaid ka suuremad süntaktilised üksused: fraasid, lauselühendid ja osalaused. Moodustajaanalüüs on mitmetasandiline. Iga liitse moodustaja koosseisu kuuluvad moodustajad on lauseliikmed, nende koosseisu kuuluvad moodustajad omakorda lauseliikmed ja nii kuni sõnavormideni välja. Et eri tasandite liikmed segi ei läheks, võib osalausete, lauselühendite ja fraaside piiride näitamiseks kasutada näiteks sulgesitust. Öeldist ja alust võib traditsioonilise analüüsi kombel märkida allajoonimisega. Muude lauseliikmete nimetused võib märkida vastavate moodustajate kohale. Muidugi võib kasutada ka muid esitusviise.

täiend sihitis

määrus täiend

[[[väga] [väike]] [poiss]] [meisterdas] [[suurt] [maja]]]