M 159M 160M 161

Liitarvsõnade käänamisest

Liitjärgarvsõnade käänamisel muutub ainult viimane sõna, arvsõna esikomponendid jäävad kõigis käänetes omastavasse.

Nimetav tuhande kuue+saja kolme+`kümne neljas

Omastav tuhande kuue+saja kolme+`kümne neljanda

Osastav tuhande kuue+saja kolme+`kümne neljanda/t

Sisseütlev tuhande kuue+saja kolme+`kümne neljanda/sse

Liitpõhiarvsõnade käänamisel muutuvad nimetavas, omastavas ja osastavas kõik komponendid (olenemata kokku- või lahkukirjutamisest). Sõna tuhat osastav on liitarvu koostises tuhat. Alates sisseütlevast jäävad esikomponendid omastavasse ning käändub ainult viimane sõna.

Nimetav `kaks tuhat `kuus+sada `kolm

Omastav kahe tuhande kuue+saja kolme

Osastav `kahte (~ `kah/t) tuhat `kuu/t+sada(t) `kolme

Sisseütlev kahe tuhande kuue+saja kolme/sse

Kui mõnda arvsõna osa on vaja rõhutada, võib see ka esikomponendina kõigis käänetes muutuda, nt Mitmest inimesest siin õieti juttu on? – Vähemalt kolmest- kuni neljastsajast.

VII käändkonda kuuluval arvsõna järelkomponendil -kümmend on osastavas käändes kaks paralleelvõimalust: kümmend ja kümme/t.

Nimetav `viis+kümmend

Omastav viie+`kümne

Osastav `vii/t+kümmend ~ `vii/t+kümme/t

Sisseütlev viie+`kümne/sse

(rõhulises asendis viie/sse+`kümne/sse)

Arvsõna osa -teist(kümmend) võib nimetavas, omastavas ning osastavas esineda ilma järelkomponendita -kümmend. Alates sisseütlevast on järelkomponent vajalik. Sõnaosa -teist ei käändu, teised osad käänduvad nagu tavalised liitarvsõna osad.

Nimetav `viis+teist(+kümmend)

Omastav viie+teist(+`kümne)

Osastav `vii/t+teist(+kümmend) ~ `vii/t+teist+kümme/t

Sisseütlev viie+teist+`kümne/sse

(rõhulises asendis viie/sse+teist+`kümne/sse

~ `vii/de+teist+`kümne/sse)

Sõna `pool käitub tavalise arvsõnakomponendina: `pool+sada : poole+saja : `pool/t+sada(t) : poole+saja/sse (rõhulises asendis poole/sse+saja/sse ~ `pool/de+saja/sse).

Liitarvsõnas `pool`teist võib esiosa pool- omastavas ja alates sisseütlevast jääda muutumatuks või olla omastavakujuline: `pool+`teist : `pool+teise ~ poole+teise : `pool/t+`teis/t : `pool+teise/sse ~ `pool+ `teise ~ poole+teise/sse ~ poole+`teise.

Pikemate liitarvsõnade (poolteistkümmend, poolteistsada) esikomponendina esineb poolteist- alates sisseütlevast omastavas. Rõhulises asendis võib osis -teist- käänduda, kusjuures sisseütlevas on tal kaks paralleelvormi nagu sõnal teine: `pool+teise+`kümne ~ poole+teise+`kümne : `pool/t+`teis/t+kümmend ~ `pool/t+`teis/t+ kümme/t : `pool+ teise+`kümne/sse ~ poole+teise+`kümne/sse (rõhulises asendis `pool+ teise/sse+`kümne/sse ~ `pool+`teise+`kümne/sse ~ poole+teise/sse+`kümne/sse ~ poole+`teise+`kümne/sse).