SÜ 10SÜ 11SÜ 12

LAUSE EHITUS

Öeldis

Öeldiseks on harilikult pöördeline verbivorm, nt Poiss sõi saia, või pöördelise verbivormi ühend käändelise verbivormiga, käändsõna või määrsõnaga, nt Ta pidi lahkuma. Kass pistis hiire nahka. Poiss sõi saia ära.

Pöördelised verbivormid võivad olla ühesõnalised ehk lihtvormid, nt Mees ehitas maja, ja mitmesõnalised ehk liit- ehk analüütilised vormid. Liitvormid on verbi täis- ja ennemineviku vormid, mis koosnevad abiverbi olema pöördelisest vormist ja põhiverbi mineviku kesksõnast, nt Mees on/oli ehitanud maja. On/oli ehitatud maja, ja eitavad verbivormid, mis koosnevad eitussõnast ei; ära, ärge, ärgu, ärgem ~ ärme ja põhiverbist, nt Mees ei ehita maja. Ära ehita maja (vt M 3, 72).