M 113M 114M 115

Muuttüübid ainult kirjeldavad ülevaatlikult sõnade muutmist. Tüüpide tundmine iseenesest ei aita sõnu õigesti muuta. Õigesti muutmiseks on tarvis teada, missugune sõna missugusesse tüüpi kuulub. Eesti keeles ei pruugi sõna algvormi tundmisest alati piisata otsustamaks, missugusesse tüüpi ta kuulub. Näiteks täiesti kattuva algvormiga sõnad sari ’India naise riietusese’ ja sari ’rühm, kobar, kogu; seeria; tsükkel’ muutuvad täiesti erinevalt – vrd sari : sari : sari : sari/de : sari/sid ja sari : sarja : `sarja : `sarja/de : `sarja/sid ~ `sarju. Iga algvormi struktuuritüübi jaoks on üks kindel muuttüüp siiski tavalisem kui teised. Näiteks /2 I V/-sõnadest muutub enamik sõnu nii nagu sari : sari. Käsiraamatu koostamisel kasutatud arvutisõnastikus on niisuguseid sõnu umbes 500 ja neid tuleb järjest juurde, sest kõik uued kahesilbilised esmavältelised vokaallõpulised laensõnad, mis eesti keelde laenatakse, hakkavad muutuma samamoodi, vrd dogi, grogi, tagi, hobi, bobi, gini. Seevastu sõnu, mis muutuksid nagu sari : sarja : `sarja, on keeles piiratud hulk – (kasutatud arvutisõnastikus) 33 sõna. Ükski uus laensõna niimoodi muutuma ei hakka.

Kirjeldatud põhjusel võib muuttüübid jagada avatud ja suletud tüüpideks. Avatud muuttüüp on niisugune tüüp, kuhu vastava algvormistruktuuriga sõnu saab uute laenude näol juurde tulla. Suletud muuttüübi moodustavad kindla struktuuriga omasõnad või vanad laenud. Suletud muuttüüpi saab sõnu juurde tulla ainult regulaarsete ning produktiivsete tuletusmallide abil tuletatud sõnade arvel. Näiteks sõnast `muld suhteliselt hiljuti e-liitega tuletatud kahesilbiline teisevälteline sõna mulle muutub suletud muuttüübi analoogial mulle : `mulde : mulle/t, mitte avatud muuttüübi analoogial, nagu kahesilbilised teisevältelised vokaallõpulised suhteliselt hilised laenud mulla : mulla : mulla/t, auto : auto : auto/t, firma : firma : firma/t jt.

Suletud muuttüüpi kuuluva sõna korral peab sõna morfoloogiat tundma, selleks et sõna õigesti muuta. Avatud muuttüüpi kuuluva sõna korral saab sõna muutmise üle otsustada algvormi struktuuri alusel. Enamik muutuvaid sõnu kuulub avatud muuttüüpidesse. Kui jätta muuttüüpide määramisel tüve astme- ja lõpumuutuse liik arvestamata, nagu Muugi tüübistikus tavaks, siis kuulub suletud tüüpidesse umbes 5% käändsõnadest ja 2,6% pöördsõnadest.