M 44M 45M 46

MORFOLOOGILISED KATEGOORIAD

Morfoloogiliseks kategooriaks nimetatakse morfoloogiliste tunnuste kujul vormistuvate üksteist välistavate tähenduste klassi. Nt pöördekategooria on (kindlatel süntaktilistel tingimustel) verbis morfoloogiliselt väljenduv tegija suhe kõneleja või kuulajaga. Pöördekategooria tunnusteks on n, d, b, me (~ m), te, vad (~ d). Kõik need tunnused väljendavad tegija suhet kõneleja või kuulaja isikuga, kusjuures igaüks neist väljendab selle suhte erinevat liiki: n väljendab seda, et tegija on samane kõnelejaga (ela/n), d väljendab seda, et tegija on samane kuulajaga (ela/d) jne. Pöördetunnused välistavad üksteist, sest ühes sõnavormis saab olla ainult üks pöördetunnus.

Üksteist välistavaid tähendusi, mis ühe kategooria siseselt väljenduvad erinevate tunnuste abil, nimetatakse selle kategooria liikmeteks. Näiteks ainsuse 1. pööre, mida väljendab tunnus n, on üks pöördekategooria liige.