M 188M 189M 190

vestlema-tüüpi (ÕS 69. tüüp) kuuluvad kahesilbilised kolmandavältelised /le/-sõnad, milles liitele eelneb konsonant, nagu `tiirle/ma, `kepsle/ma, `tõukle/ma, `õmble/ma. Sõnad on lõpuvahelduslikud. da-tegevusnimes kasutavad nad (nõrgaastmelist) muutetüve, millele liitub formatiiv da, kindla kõneviisi olevikuvormid põhinevad (tugevaastmelisel) lähtetüvel, umbisikulise tegumoe vorm põhineb (nõrgaastmelisel) muutetüvel, millele liitub formatiiv dakse: vestel/da : `vestle/b : vestel/dakse.

Sõnad on olenevalt algvormi struktuurist kas vältemuutuslikud, nagu `vestle/ma : vestel/da, `tiirle/ma : tiirel/da, `võistle/ma : võistel/da, või pikkusmuutuslikud, nagu `vaatle/ma : vaadel/da, `vookle/ma : voogel/da; ligi 60 sõna allub laadimuutuse reeglitele, nt `kõhkle/ma : kõhel/da, `õmble/ma : õmmel/da, `juurdle/ma : juurel/da. Lõpumuutuse liigiks on le → el: `vestle/ma : vestel/da. Üks re-lõpuline sõna allub lõpumuutusele re → er: `vähkre/ma : väher/da.