SÜ 64SÜ 65SÜ 66

Rektsioone, milles sageli eksitakse

adekvaatne ‘täiesti vastav’ millega (*millele) Tõlge on adekvaatne originaaliga (*originaalile). alates mis ajast/millest alates 2005. aasta septembrist (*alates september 2005), alates kella viiest (*alates kell viis), alates kahesajast kroonist (*alates kakssada krooni) algama millal (*mis ajast) Puhkus algab 1. mail (*1. maist). alla kirjutama millele Minister kirjutab memorandumile (*memorandumi) alla. allkirjastama mis/mille/mida Minister allkirjastab memorandumi. alustama mida millega Alustame saadet välisuudistega. *Alustame saatega. analoog(ili)ne analoog(ili)selt millega (*millele) See juhtum on analoogiline eelmisega (*eelmisele). arvestama mida Naine ei arvestanud mehe nõuandeid (= ei võtnud arvesse). millega Reisil tuleb arvestada ootamatustega (= olla valmis ootamatusteks). Võid arvestada kolme või nelja töömehega (= loota kolmele või neljale töömehele). assotsieeruma ‘assotsiatsioone tekitama’ millega

India muusika mõiste assotsieerub tavaliselt instrumentaalpaladega. ‘ühinema, liituma’ millega ~ millesse Euroopa Liiduga ~ Euroopa Liitu assotsieerunud riigid baseeruma millel (*millele) Kaitsja kõne baseerus ühe tunnistaja seletustel (*seletustele). identne millega (*millele) Sünteesitud ained on identsed looduslikega (*looduslikele). info millegi kohta (halvem: millest) info tööjõu liikumise kohta (halvem: tööjõu liikumisest) integreeruma millega ~ millesse Türgi integreerub Euroopaga ~ Euroopasse. jõustuma ~ jõusse astuma millal (*mis ajast) Seadus jõustub / astub jõusse 1. jaanuaril (*1. jaanuarist). jõus olema mis ajast Seadus on jõus 1. jaanuarist. jätkama mida millega Jätkame saadet intervjuuga. *Jätkame saatega. kaasama millesse (*millele) Seadusloomesse kaasatakse eksperte. kaasnema ‘kaasas käima’ millega (*millele)

Õigusega (*õigusele) kaasnevad kohustused. kaasuma ‘juurde tulema’ millele (*millega) Gripile (*gripiga) kaasus kopsupõletik. kehtestama millal Seadus kehtestati 1. mail. kehtima mis ajast Seadus kehtib 1. maist. kindel milles (*millele) kellele ~ kelle peale Ta on kindel oma võimetes (*oma võimetele). Temale ~ tema peale võib kindel olla. kinni olema (< olenema) kus/milles Koer on toas kinni. Vanad on traditsioonides kinni. *See on inimestes/inimestest kinni (→ See oleneb inimestest). kohanema millega (*millele) Koer ei ole veel linnaeluga (*linnaelule) kohanenud. kohustus kelle/mille vastu (russitsism *ees) õppejõu kohustused ülikooli vastu (*ülikooli ees) kontsentreeruma ‘koonduma’ kuhu / kellegi kätte Võim kontsentreerus oligarhide kätte. liituma ‘ühinema’ millega, kuhu, milleks Jaan liitub seltskonnaga. Mais liitus Radiolinja võrku üle 100 kliendi. Parteid liitusid valimisliiduks. ‘lisanduma’ millele Palgale liitub preemia. lõimuma (= integreeruma) millega ~ millesse ETV ja ER lõimuvad Euroopa Ringhäälingute Liiduga ~ Liitu. lähedane millele (*millega) Eesti hobune on lähedane araabia hobusele (*hobusega). nautima mida (*millest) Mõned naudivad mängimist (*mängimisest). nõudlus millegi järele (*järgi) On suurenenud nõudlus majanduskõrghariduse järele (*järgi). olenema millest See oleneb asjaoludest. *See oleneb (vrd ingl It depends). opositsioonis kellega (*kellele) Võimuga (*võimule) opositsioonis olevad ühiskonnategelased esitasid avaliku kirja. osa võtma millest Jaan võtab osa emakeeleolümpiaadist. osalema milles/kus osaleb komisjoni töös; messil, konverentsil, tseremoonial osundama ‘tsiteerima’ mida (*millele) Keeletoimetaja osundas ühildumisreeglit (*ühildumisreeglile). panustama millesse (*millele) Riik ei panusta piisavalt teadusesse (*teadusele). paralleelne millega (*millele) AB on paralleelne sirgega (*sirgele) CD. proportsionaalne millega (*millele) Tulumaks olgu proportsionaalne tuludega (*tuludele). puudutama keda/mida (ka abstrakttähenduse korral) Laps puudutas ema kätt. Mis puudutab Lihula sündmusi .. puutuma keda/mida, abstrakttähenduse korral: kellesse/ millesse Koer ei puutunud sööki.

Mis puutub Lihula sündmustesse ..

põhinema millel (*millele) Eksitus põhineb arusaamatusel (*arusaamatusele). rajanema millel (*millele) Sõprus rajaneb usaldusel (*usaldusele). sarnane mille/millega (*millele) Pilv on mäe sarnane / sarnane mäega (*sarnane mäele). sarnanema millega (*millele) Ehitis sarnaneb lossiga (*lossile). sõltuma millest See sõltub asjaoludest. * See sõltub (vrd ingl It depends). tabama mida Poiss tabas (märki). Lask/vise ~ kuul/pall tabas (märki/korvi). *Poiss tabas esimese lasu/viske. teatama kellele millest Kahtlase paki leidja teatas leiust politseile. teavitama keda (*kellele) millest Kahtlase paki leidja teavitas leiust politseid (*politseile). toetuma millele (*millel) Valitsus toetub riigikogus valitsusliidule. tuginema millele (*millel) Politsei järeldus tugineb faktidele (*faktidel). unustama teha ~ tegemata Unustasin talle helistada ~ helistamata. vastanduma millele (*millega) Reformierakond vastandub Keskerakonnale (*Keskerakonnaga). vastavuses millega (*millele) Joonis on vastavuses tekstiga. *Joonis on vastavuses tekstile. vastustama (parem on kasutada:) mida Saadikud vastustasid katseid tõsta kütuseaktsiisi. vastu olema ~ vastu seisma millele Saadikud olid ~ seisid vastu katsetele tõsta kütuseaktsiisi. õnnestuma/ ebaõnnestuma mis (kellelgi) (fennism: *keegi milleski) Mul õnnestus see/saladus teada saada. *Ma õnnestusin/ebaõnnestusin kaugushüppes. üle hüppama millest Smith hüppas kõrgusest 2.10 üle. ületama mis/mille/mida Smith ületas kõrguse 2.10.