SÜ 93SÜ 94SÜ 95

Verb lause lõpus või algul. V2-reegel kehtib, nagu öeldud, eelkõige iseseisvate jaatavate väitlausete puhul. Kõrvallausetes, eitavates lausetes ning küsi-, käsk-, soov- ja hüüdlausetes paikneb verb sageli kas päris lause algul või lõpus.

Verbi paigutamisega lause algusesse ja sellest tingitud aluse (vm tegevussubjekti) ja öeldise kohavahetusega (inversiooniga) on eesti keeles võimalik väljendada suhtluseesmärki:

1)

küsimust (kas asemel): Oled sa hulluks läinud? = Kas sa oled hulluks läinud?

2)

käsku: a) tavalises käsklauses paralleelselt V2-järjega, nt Käi sa vahepeal kodus ära = Sa käi vahepeal kodus ära. Tulgu ta siia = Ta tulgu siia; b) hoiatust või keeldu väljendavas käsklauses ainuvõimalikuna, nt Katsu sa seda teha!

3)

hüüdu (küll asemel): Oled sina alles tubli! = Küll sa oled tubli!

4)

soovi ja (soov)tingimust (kui asemel): Läheks nad ometi kord minema! = Kui nad ometi kord minema läheks! Saaksin ma autost head hinda, ostaksin korteri = Kui ma saaksin autost head hinda, ostaksin korteri.

Peale nende juhtumite, kus verbi lausealgulisusega näidatakse, et tegemist ei ole väitlausega, pannakse mõnel juhul verb lause algusesse ka väitlauses:

1)

kui aluseks või alusfraasi koosseisus on teine/teised asesõnade ta/nad, see/need tähenduses, nt Poisid on väsinud. Olid teised mitu tundi soos sumanud. Viisin kella parandusse. Oli teise sihverplaat katki läinud;

2)

minevikutegevust edastava jutustuse lauseis, nt Istun mina oma kabinetis ja kirjutan aruannet;

3)

temaatilistel põhjustel (verbi fookustamisel), nt Ma lahkun hommikul – Lahkun ma hommikul. Ma ei tee seda – Ei tee ma seda.

Lisaks võib verb lihtsalt sattuda lause algusesse seetõttu, et selles positsioonis tegelikult esinev moodustaja on mingil põhjusel ära jäänud, nagu aluseta normaallauseis, nt Loen seda raamatut, või määruseta olemasolulauseis, nt On ilus ilm. Sajab vihma.