M 48M 49M 50

Abstraktsed ehk grammatilised käänded – nimetav, omastav ja osastav – näitavad peamiselt nimisõna(fraasi) süntaktilisi funktsioone, st nad kannavad väga üldist laadi grammatilisi tähendusi (aluse, sihitise jms tähendust), nt Lehtedes krabistas siil. Siili okkad olid turris. Ma nägin aias siili. Nende tähenduste esinemine ei olene kuigivõrd sõna leksikaalsest tähendusest ja tavaliselt pole nad väljendatavad leksikaalsete vahenditega (määr- või kaassõnadega).