M 182M 183M 184

tegema-tüüpi (ÕS 66. tüüp) kuulub kaks /2 I e/-sõna, mille esimese ja teise silbi piiril on lühike klusiil: tege/ma, näge/ma. Nende sõnade vormistik kattub osaliselt lugema-tüübiga, kuid osas vormidest kasutatakse supletiivseid tüvevariante ja teistsuguseid formatiive ning vormid võivad olla erinevas vältes.

VORMI NIMETUS TÜVEVARIANT VORM

(JA VORMI VÄLDE)

da-tgn näh/a, teh/a

des-vorm näh, teh I näh/es, teh/es

takse-vorm näh/akse, teh/akse

muud umbisikulise `näh/tud, `näh/ti jne

tegumoe vormid näh, teh III `teh/tud, `teh/ti jne

nud-kesksõna näi/nud, tei/nud

nuks-vormid näi, tei II näi/nuksin jne,

tei/nuksin jne

nuvat-vormid näi/nuvat, tei/nuvat

isikulise tegumoe laadivahelduslik

kindla kv oleviku nõrk aste näe, tee

a) ainsus III `näe/n jne, `tee/n jne

b) mitmus II näe/me jne, tee/me jne

ma-tegevusnimi näge/ma, tege/ma

ja selle vormid näge, tege näge/mas jne,

ja isikulise tegumoe tege/mas jne

kindla kv lihtminevik nägin jne, tegin jne