SÜ 61SÜ 62SÜ 63

lt-määrsõnad

Mitme määruseliigi, eriti aja-, viisi- ja kvantumimääruse vormistamisel asendatakse pahatihti nende traditsiooniline esinemiskuju (liiteta määrsõna, nimisõna mingis käändes või koos kaassõnaga, des-vorm) lt-liitelise määrsõnaga: koheselt pro kohe; üheaegselt, samaaegselt, õigeaegselt pro ühel ajal, samal ajal, õigel ajal; esmakordselt, teistkordselt, paljukordselt, veelkordselt pro esimest korda, teist korda, palju kordi, veel kord; ligikaudselt pro ligikaudu; aastaringselt pro aasta ringi; eelnevalt pro enne, järgnevalt pro pärast, igapäevaselt pro iga päev jne. See on tarbetu ja mõjub sageli bürokraatlikuna. Nt See töö tuleb koheselt (parem: kohe) lõpetada. Aruanne esitati õigeaegselt (parem: õigel ajal). Saak ületab keskmise kahekordselt (parem: kaks korda). Puuvilja müüakse aastaringselt (parem: aasta ringi). Noor lauljatar on juba üle-eestiliselt (parem: üle Eesti) tuntud. President kirjutab omakäeliselt (parem: oma käega) alla. Kõike tuleb teha inimest arvestavalt (parem: arvestades).