SÜ 86SÜ 87SÜ 88

Kaheosalised nimed ja nimetused. Kaheosalised ametinimetused, nagu sekretär-tõlk, arhivaar-asjaajaja, tüürimees-mehaanik, nõunik-büroojuhataja, on samuti käsitatavad rindühenditena, kus sidekriipsul on sidesõna ja ülesanne. Seega tuleb neiski ühendites käänata mõlemaid osi, s.o sekretäri-tõlgi, arhivaarile-asjaajajale. Neljas viimases käändes jääb nimetuse esimene pool omastavasse käändesse, s.o nõuniku-büroojuhatajata, tüürimeeste-mehaanikutega. Sama kehtib mitmesuguste muudegi ühendite kohta, näiteks talvekirikust-kabelist, ekspordi-impordipank, AS Puhki & Poegade (või Puhki ja Poegade ASi, ASi Puhk ja Pojad), Hale’i-Poppi komeet (kahe eri isiku – Hale’i ja Poppi avastatud komeet), Hertzsprungi-Russelli diagramm, Molotovi-Ribbentropi pakt, Tallinna-Tartu maantee. Kui aga sidekriipsul ei ole ja väärtust, nagu kaksiknimedes Valve-Liivi, Grünthal-Ridala (tegemist on üheainsa isikuga) või põimühendeis avalik-õiguslik (see ei tulene ühendist avalik ja õiguslik, vaid on moodustatud ühendist avalik õigus), siis käändub ainult järelosa: Valve-Liivit, Grünthal-Ridalale, avalik-õiguslikust.