M 109M 110M 111

Pöördsõna formatiivivariandid

Pöördsõna formatiivide puhul on olulised ainult lihtvormid, mistõttu järgnevalt on esitatud pöördsõna põhiparadigma formatiivid.

Kindla ja tingiva kõneviisi formatiivid

TEGUMOOD

PÖÖRE

KÕNEVIIS

AEG

KINDEL

TINGIV

Ains1

n

ks(in)

Ains2

d

ks(id)

Is

Ains3

b

ks

Olevik

Mitm1

me

ks(ime)

Mitm2

te

ks(ite)

Mitm3

vad

ks(id)

Umbis

takse, dakse,

taks, daks

akse

Ains1

sin, in, VTn

nuksin

Ains2

sid, id, VTd

nuksid

Liht-

Is

Ains3

s, i, VT

nuks

või

Mitm1

sime, ime, VTme

nuksime

üld-

Mitm2

site, ite, VTte

nuksite

minevik

Mitm3

sid, id, VTd

nuksid

Umbis

ti, di

Käskiva, kaudse ja möönva kõneviisi formatiivid

TEGUMOOD

PÖÖRE

KÕNEVIIS

AEG

KÄSKIV

KAUDNE

MÖÖNEV

Ains1

Ains2

0

Is

Ains3

gu, ku

vat

gu, ku

Olevik

Mitm1

gem, kem

Mitm2

ge, ke

Mitm3

gu, ku

Umbis

tavat, davat

tagu, dagu

Is

nuvat

Üldminevik

Infiniitsete lihtvormide formatiivid

da-tegevusnimi da, ta, a

des-vorm des, tes, es

ma-tegevusnimi

Is ma

Umbis tama, dama

Seesütlev mas

Seestütlev mast

Saav maks

Ilmaütlev mata

Oleviku kesksõna

Is v

Umbis tav, dav

Mineviku kesksõna

Is nud

Umbis tud, dud