M 173M 174M 175

III pöördkond: avatud tüüp õppima, suletud tüübid saatma, jätma, laulma, tõusma, murdma, mõskma, lugema, tegema, käskima, maits(e)ma.

`õppi/ma `õppi/da

õpi/b

õpi/takse

`saat/ma `saat/a

saada/b

saade/takse

`jät/ma `jätt/a

jäta/b

`jäe/takse

`laul/ma `laul/da

laula/b

`laul/dakse

`tõus/ma `tõus/ta

tõuse/b

`tõus/takse

`tõusin

`murd/ma `murd/a

murra/b

`murtakse

`mõsk/ma `mõs/ta

mõse/b

`mõs/takse

luge/ma luge/da

`loe/b

`loe/takse

tege/ma – ebaregulaarne

`käski/ma `käski/da

käsi/b

`käs/takse

`maitse/ma ~ `maits/ma `maitse/da ~ `maits/ta

maitse/b

`maits/takse

`maitse/sin

III pöördkonna sõnad (ÕS 55.−66. tüüp, v.a 65. tüüp) on astmevahelduslikud, avatud tüüp on ilma lõpuvahelduseta, osa suletud tüüpe on lõpuvahelduslikud. da-tegevusnimi moodustatakse tugevaastmelise tüve põhjal formatiiviga da, mis mõnes tüübis võib foneetilise assimilatsiooni tulemusel esineda kujul ta või a. Kindla kõneviisi olevik kasutab alati nõrgaastmelist tüve. Umbisikulise tegumoe olevikuvorm kasutab nõrgaastmelist või (ühesilbilist) tugevaastmelist tüve; umbisikulise tegumoe olevikuvormi formatiiviks on takse, mis tüübiti võib foneetilise assimilatsiooni tõttu teiseneda.