M 21M 21aM 22

Teatud tunnused võivad mõnes sõnatüübis liituda tüvele flektiivselt, nii et tekib morfoloogiliselt liigendamatu vormitüvi. Niisuguseid vormitüvesid ei vaadelda siinses käsiraamatus mitte tüvevahelduse all, vaid vormitüve moodustamist käsitletakse koos vastavate vormitunnustega. Vormitüvesid on nelja liiki: ainsuse lühikese sisseütleva tüvi, nt talu : `tallu (vt M 55); mitmusetüvi, nt pesa : pesi (vt M 70); lihtmineviku tüvi, nt tege/ma : tegi (vt M 87); ülivõrdetüvi, nt õnnelik : õnnelikem (vt M 103).