M 184M 185M 186

maitsma ~ maitsema-tüüpi kuulub kolm sõna: `kaits/ma ~ `kaitse/ma, `maits/ma ~ `maitse/ma, `õits/ma ~ `õitse/ma. Algvormi järgi on siin tegemist õieti kuue sõnaga: kolm /1 s/-sõna (`kaits/ma, `maits/ma, `õits/ma), mis muutuvad tõusma-tüübi analoogial (vt M 179), ja kolm /2 III e/-sõna (`kaitse/ma, `maitse/ma, `õitse/ma), mis muutuvad õppima-tüübi analoogial (vt M 175). Kuid osas allparadigmadest puudub neil sõnadel paralleelne vormistus.

Isikulise tegumoe kindla kõneviisi lihtminevikus esineb neil sõnadel ainult õppima-tüübile vastav vormistik: `kaitse/sin, `maitse/sin, `õitse/sin.

Umbisikulises tegumoes esineb neil sõnadel ainult tõusma-tüübile vastav vormistik: `kaits/takse jne, `maits/takse jne, `õits/takse jne.