M 148M 149M 150

käsi-tüüpi (ÕS 26. tüüp) kuulub üheksa /2 I i/-sõna, mille esimese ja teise silbi piiril on s: esi, kesi, mesi, vesi, susi, tõsi, käsi, lüsi, süsi. Vormimoodustus on sarnane `uus-tüübiga. Siingi tuleb mängu arhailine s-laadivaheldus, mistõttu vormide tänapäevane tõlgendus on vastuolus keeleajalooga (vt M 148). Ortograafilises kirjapildis erineb käsi-tüübi ainsuse osastava käände vorm uus-tüübi vastavast vormist: `kä/tt, vrd `uu/t (fonoloogiliselt on mõlemas vormis tegemist pika klusiiliga). Üksiksõnuti esinev ainsuse lühike sisseütlev on siin tüübis (erinevalt `uus-tüübist) vormitüveline: `vette, `kätte. Vokaalmitmust kasutatakse ainult sõnast käsi: käsist, käsile, käsil.

käsi-tüüpi sõnad alluvad lõpumuutusele i → e.