SM 6SM 7SM 8

Sõnamoodustuse kirjeldus esitatakse harilikult ja ka siinses käsiraamatus moodustiste sõnaliikide kaupa: verbimoodustus, nimisõnamoodustus, omadussõnamoodustus, määrsõnamoodustus. Põhitähelepanu pööratakse produktiivsetele (s.o uute moodustiste saamiseks kasutatavatele) liidetele, tuletus- ja liitumismallidele.