M 68M 69M 70

de-mitmus

de-mitmus on üldine kõikidele sõnadele ja puudub ainult asesõnadel mina ja sina, mille mitmust väljendab tüvevariant meie, teie.

de-mitmus esineb kõikides käänetes, v.a osastav, mis kasutab alati vokaalmitmust või formatiivi sid, nt `aasta: `aasta/d, `aasta/te, `aasta/te/sse, `aasta/te/s jne, aga `aasta/i/d.

de-mitmuse tunnus liitub alati tüvele ja tal on kolm varianti: d, de ja te, nt ema/d, ema/de, `aasta/te. Variandi valik oleneb osalt konkreetsest vormist, osalt sõnatüübist. Morfeemivariant d esineb alati ja ainult nimetavas käändes, nt ema/d, `aasta/d. Kõigis teistes de-mitmuse käänetes esinevad de ja te, nt ema/de, ema/de/sse, ema/de/s, ema/de/st jne; `aasta/te, `aasta/te/sse, `aasta/te/s, `aasta/te/st jne.

Valik morfeemivariantide de ja te vahel oleneb sõnatüübist.

de I kk `koi/de, i`dee/de

II kk ema/de, pesa/de, seminari/de,

nime/de, tule/de

III kk ratsu/de

VI kk-st `siili/de, `saia/de, pada/de, sõda/de,

lage/de, `nalja/de, `sõpra/de,

õnne`likku/de

VII kk-st küünal/de

te IV kk `aasta/te, redeli/te, `kringli/te,

koleda/te, habeme/te, `õela/te,

magasi/te

V kk soolas/te, `jõulis/te, olulis/te, `juus/te

VI kk-st suur/te, uu/te, küün/te, kä/te

VII kk-st mõte/te, `pääsme/te, ratas/te, `armsa/te,

`mandrite

te ~ de VI kk-st koer/te ~ `koera/de