M 162M 163M 164

I pöördkond: suletud tüübid treima, võima, saama, käima, jooma.

`trei/ma `trei/da

`trei/b

`trei/takse

`või/ma-, `saa/ma-, `käi/ma-, `joo/ma – ebaregulaarsed

Kõik esimese pöördkonna sõnad on ilma tüvevahelduseta, kuid enamiku sõnade vormimoodustuses esineb välteteisendust, st esineb ühesilbilist tüve sisaldavaid vorme, mis on teisevältelised, nagu või/sin, saa/nud, käi/akse, jõ/ime. NB! Välteteisendus ei muuda neid sõnu astmevahelduslikekes (vt M 23).

Välteteisendust ei esine ainult `trei/ma-tüübis.