Kirjandust sõnamoodustuse kohta

M. Erelt, R. Kasik, H. Metslang, H. Rajandi, K. Ross, H. Saari, K. Tael, S. Vare, Eesti keele grammatika I. Morfoloogia. Sõnamoodustus. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia Eesti Keele Instituut, 1995.

R. Kasik, Eesti keele sõnatuletus. Teine, täiendatud ja parandatud trükk. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2004.

K. Kerge, Liitsõna. Mõisteid ja seoseid. (= Preprint KKI-51.) Tallinn: Eesti NSV Teaduste Akadeemia Ühiskonnateaduste Osakond, 1990.

V. Tauli, Eesti grammatika I. Hääliku-, vormi- ja sõnaõpetus. Uppsala: Insitutionen för finsk-ugriska språk, 1972.