M 138M 139M 140

VI käändkond: avatud tüübid siil, õnnelik, suletud tüübid jõud, sai, nali–sõber, pada–sõda, lagi, koer, suur, uus–küüs, käsi.

`siil

siili `siili/de

`siili `siile ~ `siili/sid

siili/sse ~ `siili

õnne`lik

õnneliku õnne`likku/de ~ õnnelike

õnne`likku õnne`likke ~ õnne`likku/sid

õnneliku/sse

~ õnne`likku

`jõud `sai

`jõu `jõudu/de saia `saia/de

`jõudu `jõudu/sid `saia `saiu ~ `saia/sid

`jõusse ~ `jõude saia/sse

~ `saia

nali sõber

nalja `nalja/de sõbra `sõpra/de

`nalja `nalju `sõpra `sõpru

nalja/sse ~ `nalja/sid sõbra/sse ~ `sõpra/sid

pada sõda

paja pada/de sõja sõda/de

pada pada/sid sõda sõda/sid ~ sõdu

paja/sse sõja/sse

~ `patta ~ `sõtta

lagi

`lae lage/de

lage lage/sid

`lae/sse

~ `lakke

`koer

koera koer/te ~ `koera/de

`koera `koeri ~ `koera/sid

koera/sse

`suur

suure suur/te

`suur/t `suuri

suure/sse

~ `suur/de

`uus `küüs

uue uu/te küüne küün/te

`uu/t `uusi `küün/t `küüsi

uue/sse küüne/sse

~ `uu/de ~ küün/de

käsi

`käe kä/te

`kä/tt käsi

`käe/sse

~ `kätte

VI käändkonna (ÕS 16.−30. tüüp) moodustavad nõrgeneva astmevaheldusega sõnad. Formatiivivalik ning tüve vaheldusmallid võivad (suletud tüüpides) olla väga erinevad. Avatud tüüpides moodustatakse ainsuse osastav tugevaastmelise muutetüve baasil 0-formatiiviga, mitmuse osastav võib olla vormitüveline või kasutada formatiivi sid. Avatud tüüpide erinevus ilmneb mitmuse omastavas, mis moodustatakse kas ainult tugevaastmelise muutetüve baasil formatiiviga de või paralleelselt ka nõrgaastmelise mitmusetüve kujulisena. Lühike sisseütlev (0-formatiiviga) kattub avatud tüüpides ainsuse osastava käändega.