M 102M 103M 104

Ülivõrre

Ülivõrre väljendab seda, et kirjeldataval olendil, asjal või nähtusel on omadust suuremal määral kui ühelgi teisel samasse rühma kuuluval olendil, asjal või nähtusel, nt Tallinn on Eesti suurim linn.

Ülivõrde moodustamiseks on kaks võimalust: liitülivõrre ehk kõige-ülivõrre ja lihtülivõrre.

Liitülivõrre on liitvorm, mis koosneb abisõnast kõige ja võrdlussõna keskvõrde vormist. Liitülivõrret saab moodustada kõikidest võrdlussõnadest, nt vaga (: vagam) : kõige vagam, roosa (: roosam) : kõige roosam, `hull (: hullem) : kõige hullem, kummaline (: kummalisem) : kõige kummalisem.

Lihtülivõrre on moodustatav vaid neist võrdlussõnadest, millel on olemas vokaalmitmus, ning tal on nagu vokaalmitmuselgi kaks liiki  – i-ülivõrre ja tüveülivõrre.

i-ülivõrde tunnuseks on im, nt ilus : ilusa/im, kole : koleda/im. i-ülivõrre on võimalik nendest sõnadest, mis kasutavad i-mitmust (vt M 70):

I kk-st sõna `truu : ` tru/im

IV kk kõik tüübid, nt madal : madala/im, hale : haleda/im

V kk-st soolane-tüüp, nt soolase/im

jõuline-tüüp (paralleelselt tüveülivõrdega),

nt `jõulise/im ~ `jõulisim

VII kk kõik tüübid, nt kiire : `kiire/im, toores : `toore/im

i-ülivõrde tunnus im liitub algvõrde omastavalisele tüvele. Kui tüvi lõpeb i-ga, toimub ülivõrde tunnuse ees vokaaliteisendus i e, nt kallis : `kalli + im `kalle/im. Sõnas truu, kus tüvi lõpeb pika vokaaliga, kaasneb tunnuse liitmisega vokaali lühenemine: `truu : `tru/im.

Tüveülivõrdes on ülivõrde tunnuse algusvokaal i sulanud tüve lõpuvokaaliga ühte, nii et tüve ja tunnust pole võimalik selgelt eraldada. Tüveülivõrre on võimalik osast sõnadest, mis kasutavad tüvemitmust (vt M 70):

II kk-st üksikud pesa-tüüpi sõnad, nt paha : pahim,

vana : vanim, püha : pühim

V kk-st oluline-tüüp, nt olulisim

jõuline-tüüp (paralleelselt i-ülivõrdega),

nt `jõulisim ~ `jõulise/im

VI kk-st siil-tüübi a- ja u-tüvelised sõnad, nt `tark (: targa) :

targim, `järsk (: järsu) : järsim

suur- ja uus-tüüp, nt suurim, uusim

õnnelik-tüüp, nt õnnelikem

Tüveülivõrde moodustamiseks võetakse aluseks algvõrde omastava käände vorm ning teisendatakse selle lõpuvokaali: õnnelik-tüüpi sõnades u e, kõigil teistel juhtudel teiseneb lõpuvokaal a, e, u i. uus-tüüpi sõnade tüvi on ülivõrdes tugevas astmes kuid teisevälteline. Saadud tüvekujule lisatakse m, nt õnne`lik (: õnneliku) : õnnelikem, `tark (: targa) : targim, `suur (: suure) : suurim, `uus (: uue) : uusim, `paks (: paksu) : paksim.

Üksikutel sõnadel on olemas lihtülivõrre, mis tugineb samasugusele supletiivsele tüvevariandile nagu keskvõrregi: `hea (: parem) : parim, lühike (: lühem) : lühim.