L 1L 2L 3

Sõnaõpetuse mõisteid

Sõna, täpsemalt: leksikaalne sõna ehk lekseem, on sama tüve alusel moodustatud sõnavormide kogum. Nt kogum jõgi, jõe, jõge, jõkke, jões, .., jõed, jõgede, jõgesid .., millest üks vorm valitakse sõna esindajaks – eesti käändsõnadel on selleks ainsuse nimetav ja pöördsõnadel ma-tegevusnimi. Seda esindajat kutsutakse algvormiks (vt M 18) ehk võtmevormiks. Kui pole tarvis täpselt eristada, siis kasutatakse sõna ka sõnavormi tähenduses.

Sõnavorm on iga grammatiline vorm, milles mingi leksikaalne sõna esineb. Nt tegi, teen, tehakse, tehtud, oled teinud, tegemaks .. on sõnavormid sõnast tegema. Sõnavorm on suurim morfoloogia ja vähim süntaksi üksus.

Sõnavorm esineb tekstis sõnena (nt iga tegi, mis kuskil tekstis ette tuleb). Sõne on tekstisõna, s.o iga eraldi sõna tekstis. Kirjalikus tekstis on ta kahe naabertühiku (või üldse naabereraldaja) vahele jääv tähtede järjend. Seda mõistet kasutatakse eelkõige sõnavarastatistikas.

Lekseemi tüvi kannab tema mõistesisu ehk leksikaalset tähendust, nt ‘maja’, ‘valge’, ‘ehita-’ vms, sõnavormide muutetunnused aga grammatilist tähendust, s.o abstraktsemat tüüpi tähendusi, nt käsku, seesolu vms. Grammatilist tähendust võivad peale muutemorfeemide edastada ka abisõnad ehk grammatilised sõnad, nt kaassõnad, sidesõnad jm. Seega kõik sõnad ei ole lekseemid. Lekseemide ja abisõnade piir on sujuv. Sõnavormid võivad aja jooksul muutuda abisõnadeks, st grammatilisteks üksusteks. Sellist protsessi nimetatakse grammatiseerumiseks. Nimisõnade grammatiseerumisega on kujunenud näiteks enamik eesti keele kaassõnu: kaassõnad (tooli) peale, peal, pealt on nimisõna pea grammatiseerunud vormid, kaassõnad (päikese) kätte, käes, käest nimisõna käsi grammatiseerunud vormid jne.

Grammatiseerumise vastandprotsess on leksikaliseerumine. See on nähtus, kus sõnavorm või sõnaosa omandab leksikaalse tähenduse (mõistesisu), seega muutub lekseemiks. Nimisõna kohakäändevormid võivad muutuda määrsõnadeks, nt kortsus, maast. Sama võib juhtuda ka omadussõnadega, nt hirmus ‘väga’ (suur), ning verbi käändeliste vormidega, nt elades ‘kunagi’. Leksikaliseeruda võivad ka sõnaühendid. Sõnaühend omandab uue mõistesisu, kinnistudes mingis kitsamas või ülekantud tähenduses, nt lendav taldrik ‘ufo’, must kast ‘lennu või sõidu üksikasju salvestav automaatseade’, must hobune ‘vähe tuntud, kuid edukas võistleja’, üle kivide ja kändude ‘vaevaliselt’. Lekseeme ja leksikaliseerunud sõnaühendeid ühtekokku nimetatakse leksikaalseteks üksusteks.

 sõnad 
muutemorfeemidgrammatilised sõnad ehk abisõnadlekseemid ehk leksikaalsed mofeemidkinnistunud sõnaühendid
grammatilised üksusedleksikaalsed üksused