Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÜNTAKS

LAUSE EHITUS

Lause sõnajärg

Muid sõnajärjestusseiku

1. Infiniitse verbivormi laiendeil on tendents paikneda tema ees, nt Isa on välja läinud. Isa on linna läinud. Kuid üsna tavaline on ka järelasend, nt Isa on läinud linna.

2. Kui lauses on nii koha- kui ka ajamäärus ja kumbki neist pole lause lõpus uue ja olulisena esile tõstetud, siis paikneb ajamäärus kohamäärusest eespool. Nt Selts korraldas möödunud aastal Krimmis keelepäeva – mitte: Selts korraldas Krimmis möödunud aastal keelepäeva.