Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÜNTAKS

LAUSE EHITUS

Lause sõnajärg

Verbi asend lauses

Teema-reema liigendus ei määra siiski öeldisverbi (täpsemalt öeldisverbi pöördelise osa) asendit lauses, vähemalt otseselt mitte. Verbi asend tema laiendite suhtes ongi eesti süntaksis olnud vaieldavamaid asju.