Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÜNTAKS

LAUSE EHITUS

Lausetüübid suhtluseesmärgi järgi

Lausete abil antakse edasi väidet, küsimust, käsku, soovi ning tundelist hinnangut (hüüdu). Nende suhtluseesmärkide väljendamiseks on keeles olemas eri lausetüübid: väitlause, küsilause, käsklause, soovlause ja hüüdlause.