Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÜNTAKS

LAUSE EHITUS

Öeldis

Verbi ja käändsõna ülekantud tähendusega ühendid on väljendverbid: aru saama (Ma ei saa su jutust aru), aset leidma (Kohtumine leidis aset neutraalsel territooriumil), hammast ihuma, poppi tegema, andeks andma, sõjajalal olema, jumalaga jätma, pahaks panema, kindlaks tegema, vedelaks lööma, hea seisma, mikski panema, omaks võtma.

Väljendverbi põhisisu kannab käändsõna, mis harilikult esineb ühes kindlas vormis (nt Püüdlused jooksevad liiva/*liivasse). Selles suhtes sarnanevad väljendverbid ahelverbidega. Verbaalne osis lisab käändsõnale tegevusliku sisu ja on seetõttu sageli üsna üldise tähendusega (olema, tegema, jätma jne).