Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÜNTAKS

LAUSE EHITUS

Lausetüübid suhtluseesmärgi järgi

Soovlause näitab, et kõneleja soovib lausega väljendatud sündmuse teostamist. Soovlaused on:

  1. tingimuslausekujulised laused, mis algavad sidesõnaga kui või verbiga, nt Kui pääseks vaevast! Võetaks meid tõsiselt!

  2. et-laused, nt Et su keel kuivaks!

Et soovitav sündmus on vaatlushetkel teostumata, siis on soovlause öeldisverb tingivas kõneviisis. Sagedased on ka verbita soovlaused, kindlates situatsioonides kasutatavad standardväljendid, nt Tere hommikust! Head aega! Tere õhtust! Tere päevast! Head tervist! Head kooliaasta algust! Jõudu (tööle)! Jätku (leivale)! Pikka iga! Kivi kotti!