Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÜNTAKS

LAUSE EHITUS

Öeldis

Öeldise grammatilised kategooriad

Tegumood

Tegumood ei ole lihtsalt verbivormis avalduv kategooria, vaid verbi tegumoevormid markeerivad tavapärasest erinevat lauseehitust. Maailma keeltes on tuntuim tegumoevastandus aktiiv : passiiv. Kui aktiivilausele on iseloomulik tegevussubjekti vormistumine alusena, siis passiivilauses on tegevussubjekt aluse positsioonist välja tõrjutud – alandatud kas tegijamääruseks või hoopis välja jäetud – ja aluseks on ülendatud muidu sihitisena vormistuv tegevusobjekt. Niisugune aktiivi ja passiivi vastandus on näiteks inglise keeles. Aktiiv: He (tegevusubjekt = alus) wrote some letters (tegevusobjekt = sihitis) – Passiiv: Some letters (tegevusobjekt = alus) were written by him (tegevussubjekt = tegijamäärus). Eesti keele ja teiste läänemeresoome keelte (põhiline) morfoloogiline tegumoevastandus on aga personaal : impersonaal (ehk isikuline tegumood : umbisikuline tegumood) (vt M 82-M 89).