Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÜNTAKS

LAUSE EHITUS

Määrus

Määruse õigekeelsus

Mõne kaassõna kasutusest

Kaassõnade läbi ja üle kasutuses on viimastel aastakümnetel toimunud silmatorkav nihe, osalt ilmselt vene keele eeskujul. Kaassõna läbi on hakatud kasutama valdavalt eessõnana ning seda pruugitakse sellisena nii liikumistee- kui ka vahendi- ja abinõutähenduses. Ka eessõna üle kasutatakse vahel igasuguse liikumistee ning isegi vahendi tähenduses. Liikumistee väljendamisel on eessõna läbi soovitatav kasutada ikkagi üksnes siis, kui tahetakse näidata millestki (ruumist, avausest vms) läbiminekut, nt Kass hüppas läbi akna õue. Läks läbi metsa. Eessõna üle võib kasutada millegi kohal kulgeva liikumistee väljendamisel, nt Lendasime üle Peipsi järve. Liikumistee kui sellise näitamisel aga tuleks eelistada tagasõna kaudu. Ka vahendi ja abinõu väljendamiseks sobivad paremini tagasõnad kui eessõna läbi, eessõnast üle rääkimata.


HalbHea
liikumisteeSõitsime laevaga Stockholmi läbi/üle Helsingi. Sõitsime laevaga Stockholmi Helsingi kaudu.
vahend

Hommikul teatati läbi raadio, et etendus jääb ära.

Hommikul teatati raadios ~ raadio kaudu ~ raadio teel, et etendus jääb ära.
Tänapäeval suheldakse läbi/üle arvuti. Tänapäeval suheldakse arvuti kaudu ~ teel.
abinõu Vabadus tuleb läbi demokratiseerimise.Vabadus tuleb demokratiseerimise kaudu ~ demokratiseerimise teel ~ demokratiseerimisega.