Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÜNTAKS

LAUSE EHITUS

Sihitis

Täis- ja osasihitis

Täissihitis omastavas või nimetavas käändes

Täissihitise põhikujuks on omastav kääne, nt Isa viis lapse lasteaeda, kuid teatud tingimustel esineb täissihitis nimetavas käändes:

  1. kui täissihitis on vormilt või sisult mitmuslik, nt Isa viis lapsed lasteaeda. Isa viis kaks last lasteaeda (vrd Isa viis ühe lapse lasteaeda, teise kooli);

  2. kui öeldisverbiga väljendatakse käsku, nt Vii laps lasteaeda! Laps lasteaeda viia!;

  3. kui öeldisverb on umbisikulises tegumoes, nt Laps viiakse lasteaeda;

  4. kui täissihitis laiendab da-tegevusnime, nt Isa ülesandeks jäi laps lasteaeda viia.