Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÜNTAKS

LAUSE EHITUS

Määrus

Koha väljendamine

Kus- või kust-kääne

Eesti keel kasutab kust-väljendust ka sellisel juhul, mil tegelikku eraldumist ei toimu, erinevalt näiteks paljudest indoeuroopa keeltest, kus niisugusel juhul kasutatakse kus-väljendust. Nii kasutatakse kust-käänet verbidega otsima ja leidma, info siiret väljendavate verbide puhul jm. Nt Kava leiate kutse pöördelt. Loe pakendilt kasutusjuhendit. Ta avas raamatu juhuslikult leheküljelt. Küsi infot teabepunktist.