Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÜNTAKS

LAUSE EHITUS

Koondlause

Ellipsi kasutusest rinnastuse korral

Käändelõpu ellips. Üldjuhul ei saa välja jätta korduvaid tunnuseid ja lõppe, nt poistele ja tüdrukutele, mitte: poiste- ja tüdrukutele. Erandlikult käitub oleva, rajava, kaasaütleva ja ilmaütleva käände lõpp:

    maalikunstniku ja skulptorina = maalikunstnikuna ja skulptorina

    maalikunstniku ja skulptoriga = maalikunstnikuga ja skulptoriga

    maalikunstniku ja skulptorini = maalikunstnikuni ja skulptorini

    maalikunstniku ja skulptorita = maalikunstnikuta ja skulptorita

Nelja viimase käände niisugune käitumine on tingitud sellest, et nende käänete lõpud pole päris tüüpilised käändelõpud, vaid midagi kaassõna ja käändelõpu vahepealset, poolkaassõnad. Nende lähedust kaassõnadele kinnitab muu hulgas seegi, et omadussõnaline täiend jääb vastavas käändes oleva nimisõna puhul omastavasse käändesse: ilusa tüdrukuna, mitte: ilusana tüdrukuna, täpselt samuti nagu ilusa tüdruku juures, mitte: ilusa juures tüdruku juures.