Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÜNTAKS

LAUSE EHITUS

Üldlaiend ja sidend

Lauseliikmed on omavahel grammatiliselt seotud lausemoodustajad, mis tähistavad sündmuse komponente, vastates mingile küsimusele. Kuid lauses võib olla selliseidki sõnu või sõnarühmi, millel niisugused omadused puuduvad. Need on üldlaiend ja sidend.

SÜ 67