Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÜNTAKS

LAUSE EHITUS

Koondlause

Ellipsi kasutusest rinnastuse korral

Kaheosalised nimed ja nimetused. Kaheosalised ametinimetused, nagu sekretär-tõlk, arhivaar-asjaajaja, tüürimees-mehaanik, nõunik-büroojuhataja, on samuti käsitatavad rindühenditena, kus sidekriipsul on sidesõna ja ülesanne. Seega tuleb neiski ühendites käänata mõlemaid osi, s.o sekretäri-tõlgi, arhivaarile-asjaajajale. Neljas viimases käändes jääb nimetuse esimene pool omastavasse käändesse, s.o nõuniku-büroojuhatajata, tüürimeeste-mehaanikutega. Sama kehtib mitmesuguste muudegi ühendite kohta, näiteks talvekirikust-kabelist, ekspordi-impordipank, AS Puhki & Poegade (või Puhki ja Poegade ASi, ASi Puhk ja Pojad), Hale’i-Poppi komeet (kahe eri isiku – Hale’i ja Poppi avastatud komeet), Hertzsprungi-Russelli diagramm, Molotovi-Ribbentropi pakt, Tallinna-Tartu maantee. Kui aga sidekriipsul ei ole ja väärtust, nagu kaksiknimedes Valve-Liivi, Grünthal-Ridala (tegemist on üheainsa isikuga) või põimühendeis avalik-õiguslik (see ei tulene ühendist avalik ja õiguslik, vaid on moodustatud ühendist avalik õigus), siis käändub ainult järelosa: Valve-Liivit, Grünthal-Ridalale, avalik-õiguslikust.