Autoriõigus:  Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross

EESTI KEELE KÄSIRAAMAT 2007

SISSEJUHATUS
ORTOGRAAFIA
MORFOLOOGIA
SÕNAMOODUSTUS
SÜNTAKS
LEKSIKOLOOGIA

SÜNTAKS

LAUSE EHITUS

Rektsioone, milles sageli eksitakse


adekvaatne ‘täiesti vastav’ millega (*millele) Tõlge on adekvaatne originaaliga (*originaalile).
alates mis ajast/millest alates 2005. aasta septembrist (*alates september 2005), alates kella viiest (*alates kell viis), alates kahesajast kroonist (*alates kakssada krooni)
algama millal (*mis ajast) Puhkus algab 1. mail (*1. maist).
alla kirjutama millele Minister kirjutab memorandumile (*memorandumi) alla.
allkirjastama mis/mille/mida Minister allkirjastab memorandumi.
alustama mida millega

Alustame saadet välisuudistega. *Alustame saatega.

analoog(ili)ne analoog(ili)selt millega (*millele) See juhtum on analoogiline eelmisega (*eelmisele).
arvestama mida Naine ei arvestanud mehe nõuandeid (= ei võtnud arvesse).

millega Reisil tuleb arvestada ootamatustega (= olla valmis ootamatusteks). Võid arvestada kolme või nelja töömehega (= loota kolmele või neljale töömehele).
assotsieeruma ‘assotsiatsioone tekitama’

millega

India muusika mõiste assotsieerub tavaliselt instrumentaalpaladega.
‘ühinema, liituma’ millega ~ millesse Euroopa Liiduga ~ Euroopa Liitu assotsieerunud riigid
baseeruma millel (*millele)

Kaitsja kõne baseerus ühe tunnistaja seletustel (*seletustele).

identne millega (*millele) Sünteesitud ained on identsed looduslikega (*looduslikele).
info millegi kohta (halvem: millest) info tööjõu liikumise kohta (halvem: tööjõu liikumisest)
integreeruma millega ~ millesse Türgi integreerub Euroopaga ~ Euroopasse.
jõustuma ~ jõusse astuma millal (*mis ajast) Seadus jõustub / astub jõusse 1. jaanuaril (*1. jaanuarist).
jõus olema mis ajast Seadus on jõus 1. jaanuarist.
jätkama mida millega Jätkame saadet intervjuuga. *Jätkame saatega.
kaasama millesse (*millele) Seadusloomesse kaasatakse eksperte.
kaasnema ‘kaasas käima’

millega (*millele)

Õigusega (*õigusele) kaasnevad kohustused.
kaasuma ‘juurde tulema’ millele (*millega) Gripile (*gripiga) kaasus kopsupõletik.
kehtestama millal Seadus kehtestati 1. mail.
kehtima mis ajast Seadus kehtib 1. maist.
kindel milles (*millele) kellele ~ kelle peale Ta on kindel oma võimetes (*oma võimetele). Temale ~ tema peale võib kindel olla.
kinni olema (≠ olenema) kus/milles Koer on toas kinni. Vanad on traditsioonides kinni. *See on inimestes/inimestest kinni (→ See oleneb inimestest).
kohanema millega (*millele) Koer ei ole veel linnaeluga (*linnaelule) kohanenud.
kohustus kelle/mille vastu (russitsism *ees) õppejõu kohustused ülikooli vastu (*ülikooli ees)
kontsentreeruma ‘koonduma’ kuhu / kellegi kätte Võim kontsentreerus oligarhide kätte.
liituma ‘ühinema’ millega, kuhu, milleks Jaan liitub seltskonnaga. Mais liitus Radiolinja võrku üle 100 kliendi. Parteid liitusid valimisliiduks.
lisanduma’ millele Palgale liitub preemia.
lõimuma (= integreeruma) millega ~ millesse ETV ja ER lõimuvad Euroopa Ringhäälingute Liiduga ~ Liitu.
lähedane millele (*millega) Eesti hobune on lähedane araabia hobusele (*hobusega).
nautima mida (*millest) Mõned naudivad mängimist (*mängimisest).
nõudlus millegi järele (*järgi) On suurenenud nõudlus majanduskõrghariduse järele (*järgi).
olenema millest See oleneb asjaoludest. *See oleneb (vrd ingl It depends).
opositsioonis kellega (*kellele) Võimuga (*võimule) opositsioonis olevad ühiskonnategelased esitasid avaliku kirja.
osa võtma millest Jaan võtab osa emakeeleolümpiaadist.
osalema milles/kus osaleb komisjoni töös; messil, konverentsil, tseremoonial
osundama ‘tsiteerima’ mida (*millele) Keeletoimetaja osundas ühildumisreeglit (*ühildumisreeglile).
panustama millesse (*millele) Riik ei panusta piisavalt teadusesse (*teadusele).
paralleelne millega (*millele) AB on paralleelne sirgega (*sirgele) CD.
proportsionaalne millega (*millele) Tulumaks olgu proportsionaalne tuludega (*tuludele).
puudutama

keda/mida (ka abstrakttähenduse korral)

Laps puudutas ema kätt. Mis puudutab Lihula sündmusi ..

puutuma keda/mida, abstrakttähenduse korral: kellesse/ millesse

Koer ei puutunud sööki.

Mis puutub Lihula sündmustesse ..

põhinema millel (*millele) Eksitus põhineb arusaamatusel (*arusaamatusele).
rajanema millel (*millele) Sõprus rajaneb usaldusel (*usaldusele).
sarnane mille/millega (*millele) Pilv on mäe sarnane / sarnane mäega (*sarnane mäele).
sarnanema millega (*millele) Ehitis sarnaneb lossiga (*lossile).
sõltuma millest See sõltub asjaoludest. * See sõltub (vrd ingl It depends).
tabama mida Poiss tabas (märki). Lask/vise ~ kuul/pall tabas (märki/korvi). *Poiss tabas esimese lasu/viske.
teatama kellele millest Kahtlase paki leidja teatas leiust politseile.
teavitama keda (*kellele) millest Kahtlase paki leidja teavitas leiust politseid (*politseile).
toetuma millele (*millel) Valitsus toetub riigikogus valitsusliidule.
tuginema millele (*millel) Politsei järeldus tugineb faktidele (*faktidel).
unustama teha ~ tegemata Unustasin talle helistada ~ helistamata.
vastanduma millele (*millega) Reformierakond vastandub Keskerakonnale (*Keskerakonnaga).
vastavuses millega (*millele) Joonis on vastavuses tekstiga. *Joonis on vastavuses tekstile.

vastustama (parem on kasutada:)

mida Saadikud vastustasid katseid tõsta kütuseaktsiisi.
vastu olema ~ vastu seisma millele Saadikud olid ~ seisid vastu katsetele tõsta kütuseaktsiisi.
õnnestuma/ ebaõnnestuma mis (kellelgi) (fennism: *keegi milleski) Mul õnnestus see/saladus teada saada. *Ma õnnestusin/ebaõnnestusin kaugushüppes.
üle hüppama millest Smith hüppas kõrgusest 2.10 üle.
ületama mis/mille/mida Smith ületas kõrguse 2.10.